Huolehdimme ihmisistä

Kannamme sosiaalista vastuuta huolehtimalla työntekijöistämme, asiakkaistamme sekä alueen asukkaista. Painopisteemme ovat jatkuvassa työturvallisuuden kehittämisessä sekä henkilöstömme ja alueen ihmisten hyvinvoinnista edistäminen. Haluamme taata työntekijöillemme hyvinvointia tukevan, avoimen ja innostavan työympäristön.

Vastuullisuuskuvat10.jpg

Yhdenvertaisuuden asialla

Toimintamme avoimuus ja ihmisten tasavertaista kohtelu ovat meille tärkeää kaikessa, mitä teemme. Emme hyväksy syrjintää missään muodossa ja edistämme tasavertaisuutta kaikella toiminnallamme. Tavoitteenamme on kehittää keinoja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi toiminnassamme.

Työpaikkana Oulun Energia on sukupuolten näkökulmasta miesvaltainen: noin 80 prosenttia työntekijöistämme on miehiä. Johtoryhmässä naisia on kolmasosa ja hallituksen jäsenistä reilu kolmasosa on naisia. Selvitämme mahdollisuutta irrottautua kahden sukupuolten näkökulmasta järjestelmäuudistuksien myötä.

Haluamme olla mukana purkamassa ammattialojen segregaatiota ja pyrimme kehittämään keinoja houkutella eri sukupuolia edustavia työnhakijoita. Oulun Energian työnhakuprosessit ja työhönottoperiaatteet ovat sukupuolen suhteen neutraalit. Olemme pyrkineet varmistamaan uudet tehtävänimikkeet niin, etteivät ne ole sukupuolittuneet ja viestinnässä ohjaamme käyttämään esimiehen sijaan esihenkilö-termiä. Oulun Energialla on laadittu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, jonka osana olemme tehneet palkkakartoituksen. Tulemme toteuttamaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyn koko henkilöstöllemme.

 

Vastuullisuuskuvat8.jpg

Monimuotoisuus rikastuttaa työyhteisöä ja työntekoa. Toistaiseksi työyhteisömme on melko homogeeninen niin sukupuolen, äidinkielen kuin koulutustaustan perusteella, mutta etsimme uusia keinoja työyhteisön moninaistamiseksi.

Rekrytointiprosesseissa pyrimme kiinnittämään huomiota siihen, että rekrytoisimme sellaista osaamista, jota meillä ei vielä ole. Tällä hetkellä rekrytointi tapahtuu pääsääntöisesti suomen kielellä, sillä monissa tehtävissä suomen kielen hyvä taito on välttämättömyys. Rekrytoinnin laajentaminen muille kielille ei ole poissuljettua, vaan harkitsemme sitä tapauskohtaisesti.

Hyvinvointia alueen ihmisille

Henkilöstömme lisäksi meille on tärkeää panostaa myös Oulun seudun alueen ihmisten hyvinvoinnin edistämiseen. Olemme mukana järjestämässä erilaisia kulttuuri- ja vapaa-ajan tapahtumia sekä tarjoamme alueen ihmisille vuosittain muun muassa ilmaisia liikuntapäiviä. Lisäksi tuemme paikallisia urheilijoita ja kulttuuritoimijoita. Tutustu sponsorointiyhteistyöhömme tarkemmin täällä.

Tavoitteena nolla tapaturmaa

Tavoitteenamme on taata työntekijöille sataprosenttisen turvalliset työpäivät ja nolla tapaturmaa.

Tärkein turvallisuutta mittaava mittarimme on TRI-taajuus, eli kaikkien lääketieteellistä hoitoa vaatineiden tapaturmien määrä suhteessa miljoonaan työtuntiin. Vuonna 2021 tapaturmien määrä puolittui, ja taajuus pieni 6,5:stä 4,2:een. 

Vastuullisuuskuvat6.jpg

Turvallisuus on muutakin kuin tapaturmien välttelyä

Turvallisuus ei kuitenkaan ole pelkkää tapaturmien välttelyä vaan pitkäjänteistä ennakoivaa työtä eli päivittäistä turvallisuuden varmistamista. Tätä varten Oulun Energialla on Turvallisuus100-ohjelma, jonka onnistumista mitataan työturvallisuusindeksillä.

Indeksissä seuraamme turvallisen työskentelyn päiviä, työntekijöiden tekemien turvallisuushavaintojen pistemäärää ja käsittelyaikaa, tapaturmien ja vaaratilanteiden tutkinnan toteutumista tavoiteajassa, turvakierrosten määrää sekä turvallisuutta parantavien töiden toteuttamista. Vuonna 2021 työturvallisuusindeksi oli ennätyksellisen korkealla eli 98,6 prosentissa, kun tavoitteenamme on 100 prosenttia.

Henkilöstön hyvinvointi keskiössä

Oulun Energian tavoite on olla Suomen energisin työpaikka, eli taata työntekijöille hyvinvointia tukeva, avoin ja innostava työympäristö, joka luo edellytykset jokaiselle onnistua ja oppia työssään ja tavoitteissaan.

Olemme seuranneet henkilöstön kokemusta Oulun Energiasta työpaikkana kolme kertaa vuodessa toteutettavilla Pulssi-kyselyillä vuodesta 2021 alkaen. Vuoden 2021 Pulssi-kyselyn tuloksissa työyhteisö ja -kaverit koettiin tärkeänä voimavarana. Samalla suurin osa työntekijöistä koki, että oman työn tavoitteet ovat hyvin selvät ja omaan työhön voi vaikuttaa. Kehitettäviksi asioiksi tunnistettiin työn organisointi ja resurssien käytön suunnittelu. Työkulttuurin ja esihenkilötyön kehittämistä tulee myös edelleen edistää.

Tavoitteenamme on nostaa henkilöstökokemus 75 prosenttiin vuoden 2022 loppuun mennessä.

Oulun Energian työntekijöiden sairauspoissaolot ovat viime vuosina tasaisesti vähentyneet, ja vuoden 2021 aikana ne jäivät alle kahden prosentin. Yli puolet henkilöstöstä tekee työtä, joka soveltuu ainakin osittain etätyöhön. Etätyössä työkyvyn tai hyvinvoinnin alenemiseen viittaavien piilevien merkkien tunnistaminen voi olla haastavaa, ja siksi konsernissa pyritään löytämään keinoja tähän.

Vastuullisuuskuvat9.jpg

Konsernin kaikille työntekijöille on järjestetty työterveyshuolto, mahdollisuus  työfysioterapeutin vastaanotolle sekä vuosittainen etu, jonka voi käyttää liikunta- ja kulttuuripalveluiden lisäksi hyvinvointiin kuten hierontaan ja hammaslääkäriin.