Oulun Energian logo

Työturvallisuus Oulun Enrgialla on tärkeää sähköverkkojen huollossa

Ennakoiva työturvallisuustyö kasvattaa hyvinvointia ja työn tehokkuutta

15.03.2022

Vastuullisuus on keskeinen arvo ja strateginen ohjenuora Oulun Energialla. Se tarkoittaa ihmisistä ja ympäristöstä huolehtimista, jotta alueellinen hyvinvointi kasvaa ja kehittyy kestävästi. Konserni työllistää yli 240 ihmistä, joiden hyvinvointi ja työmotivaatio ovat sen keskeisiä menestystekijöitä. Tästä syystä hyvään johtamiseen, innostavaan ilmapiiriin sekä työturvallisuuteen panostetaan toden teolla.

Työturvallisuus on kokonaisuus, joka muodostuu turvallisesta työympäristöstä, toimivasta työyhteisöstä ja sopivasti kuormittavasta työstä. Näiden edellytysten täyttyessä työntekeminen on mielekästä, palkitsevaa ja tuottavaa.

Tavoitteena täysin turvallinen työympäristö

Työskentely energiantuotannon sekä sähkön- ja lämmönjakelun parissa on kriittisen tärkeää ja siksi myös palkitsevaa, mutta tuotannon puolella työskentelyolosuhteet voivat olla haastavat.

Oulun Energia on onnistunut nostamaan työturvallisuuden erittäin hyvälle tasolle määrätietoisella ja pitkäjänteisellä kehitystyöllä. Konsernin tavoitteena on nolla tapaturmaa ja nolla vahinkoa vuoden jokaisena päivänä. Tavoite täyttyi jälleen helmikuun 2022 alussa. Toistaiseksi pisin täysin turvallinen putki on 519 päivää.

Tämä osoittaa, että näinkin vaativalla alalla on mahdollista varmistaa työpaikan turvallisuus ja terveellisyys, kunhan kaikilla on yhteinen tahto ja tavoite. Työturvallisuuslaki ja työterveyshuoltolaki ohjaavat toimintaa, mutta jokaisen työntekijän on toimittava yhteisen mallin mukaisesti, jotta työturvallisuus toteutuu.

Panostus myönteiseen turvallisuuskulttuuriin

Perinteisesti turvallisuustyö on tapaturmien välttelyä, ohjeiden ja varotoimien kehittämistä sekä sattumuksista oppimista. Mutta miten työturvallisuutta kehitetään, kun turvallisuus on niin hyvällä tasolla, ettei poikkeamia havaita?

Tuomo Räisänen Oulun Enrgia turvallisuus.jpg

Oulun Energian turvallisuuspäällikkö Tuomo Räisänen vastaa työturvallisuuden kehittämisestä.

Oulun Energialla päätettiin kääntää huomio päivittäisen turvallisuuden varmistamiseen. ”Haluamme ajatella, että turvallisuus on onnistumisia, työn sujuvuutta ja helppoutta,” konsernin turvallisuuspäällikkö Tuomo Räisänen kertoo. Kun Turvallisuus 100 -ohjelma otettiin vuonna 2018 käyttöön, se sai positiivisen vastaanoton kautta konsernin. Räisänen kuitenkin kokee, ettei onnistumisten esille nostaminen ole vielä juurtunut arkeen riittävästi. Niinpä lisäpanostukset ovat tarpeen.

Haluttiin riippumaton arvio konsernin työturvallisuuden nykytilasta ja työkalujen vaikuttavuudesta. Tutkimus päätettiin teettää Oulun yliopiston diplomityönä, joka valmistui vuonna 2021. Esille nousseet havainnot ja kehitysehdotukset toimivat nyt uuden työturvallisuuden kehityssuunnitelman pohjana. Ennakointiin, päivittäisistä toimista oppimiseen ja jatkuvaan parantamiseen panostetaan entistäkin enemmän.  

Työturvallisuushaasteet vaihtelevat liiketoiminnoittain

Oulun Energia -konsernissa on käytössä ISO 45001 -standardin mukainen työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmää, joka sanelee yhteiset toimintamallit ja käytännöt. Tämän lisäksi on kuitenkin huomioitava eri liiketoimintojen erityistarpeet työskentely-ympäristöjen ja -olosuhteiden osalta.

”Meillä on paljon teknisesti vaativia ja turvallisuuden kannalta kriittisiä työtehtäviä. On tärkeää, että kaikki työntekijämme tiedostavat hallitsevat riskit, osaavat toimia turvallisesti ja ovat valppaita työssään,” Tuomo selventää.

Räisäsen mukaan turvallisuuden kannalta kriittisin toiminto on voimantuotanto. Kaikki voimalaitokset hyödyntävät eri energialähteitä, jolloin niiden operoimiseen ja sitä myötä turvatoimiin liittyy olennaisia eroja. Kiertotalousliiketoiminnan puolella toimivan lajittelulaitoksen osalta riskit ovat verrattavissa voimalaitoksiin.

Sähköverkko- ja lämpöpalveluissa merkittävimmät riskit liittyvät jakeluverkon rakentamiseen, huoltoon ja kunnossapitoon. Osan tehtävistä hoitavat ulkopuoliset urakoitsijat, jolloin on huolehdittava myös sujuvasta vastuunvaihdosta ja luotettavasta tiedonkulusta.

Voimantuotannon vaihtelevat työympäristöt edellyttävät ennakointia ja suunnittelua

Oulun Energialla voimantuotannosta vastaavat voimalaitokset ovat työympäristöinä kukin täysin omankaltaisensa ja tarjoavat siksi omat turvallisuushaasteensa. Voimalaitosasentaja Jonne Pussinen näkee, että merkittävimmät haasteet liittyvät muuttuviin työkohteisiin sekä uusiin ja uusiutuviin tuotantolaitoksiin.

Pussisen mukaan olennaisinta turvallisuuden varmentamisessa on työntekijöiden oma suunnittelu, aikataulutus ja ennakointi: ”Työt tulee tehdä jämäkästi, mutta myös turvallisesti.” Positiivinen turvallisuusajattelu on kantanut hedelmää, sillä työntekijät osaavat jo itse ajatella omaa sekä muiden turvallisuutta jo ennen töihin ryhtymistä.

Myönteinen suhtautuminen työturvallisuuteen ja päivittäisten onnistumisten esiin nostaminen on vienyt turvallisuusajattelun myös kotiin ja kaikille elämän osa-alueille. ”On huomattu, että turvallisuuteen panostaminen on omaksi ja työkaverin parhaaksi,” myös työsuojeluvaltuutettuna toimiva Pussinen huomauttaa.

Sähkönjakelussa valvonta on tarkkaa, työturvallisuuden ennakointiin tulisi vielä panostaa

Oulun Energian sähköverkkopalveluiden puolella työturvallisuuden kannalta kriittisimmät tehtävät liittyvät sähköverkon rakentamiseen, käyttöön ja kunnossapitoon. Sähkötöihin liittyy aina vaaroja, joten asianmukainen ohjeistus ja suojamenettelyt ovat avainasemassa.

Matti Lehto työturvallisuus.jpg

Sähköverkon käytönjohtaja ja sähkötöiden johtaja, käyttöpäällikkö Matti Lehto alleviivaa ennakoivan työturvallisuustyön merkitystä.

Sähköverkon käytönjohtaja ja sähkötöiden johtaja, käyttöpäällikkö Matti Lehto kertoo, että työturvallisuuden varmentamiseksi on laadittu mm. Sähkötöiden riskienarvioinnin ABC, ohjeita verkon vika- ja käyttötöiden ohjausta varten, sekä yksintyöskentelyohje ja suojavälineohjeet. Kaikkien ohjeiden noudattamista valvotaan tarkkaan. Käytössä on muitakin keinoja, kuten turvallisuushavainnot, turvakierrokset ja turvavartit sekä turvallisuusohjeet ja -koulutukset ulkopuolisille toimijoille.

Lehdon mukaan työturvallisuustyössä on otettu isoja harppauksia eteenpäin, mutta ymmärrystä tulisi edelleen kasvattaa ennakoivan työturvallisuuden osalta. ”Tulisi päästä asenteellisesti siihen, ettei turvallisuushavainnoille ja turvakierroksille tarvitsisi asettaa määrätavoitteita, vaan turvallisuustyö olisi jokaisella ’selkärangassa’,” Lehto tuumaa.

Lämpöpalveluissa positiivinen turvallisuusajattelu näkyy jo porukan puheissa

Oulun Energian kaukolämpöverkon rakennus-, huolto- ja kunnossapitotehtävät ovat teknisesti vaativia ja sisältävät työturvallisuuden kannalta kriittisiä tehtäviä. Rakentamis- ja turvallisuuskoordinaattori Janne Komulaisen mukaan suunnitteluvaihe on kaikkein olennaisin: ”Sieltä se turvallisuus lähtee ja kulkee mukana kaikki työn vaiheet ja tekijät.”

Kaukolämpöverkosto.jpegOulun Energian kaukolämpöverkkoa rakennetaan, huolletaan ja kunnossapidetään sadoilla eri työmailla vuosittain.

Komulainen arvioin mukaan merkittävin turvallisuushaaste liittyy kaivantoihin, jotka sijaitsevat usein aivan ihmisasutuksen keskellä. Putoamis- ja loukkaantumisvaara on aina olemassa, etenkin kun näkyvyys on huono. Oulun Energia toimii rakennuttajaorganisaationa huolehtien töiden suunnittelusta ja turvaohjeistuksista. Urakan toteuttajat hoitavat työt saamiensa ohjeiden ja suunnitelmien mukaisesti.

Työturvallisuudessa on onnistuttu hyvin, minkä Komulainen arvioi johtuvan siitä, että monia asioita tehdään oikein ja turvallisuusajattelu on nykyään koko ajan mukana työntekemisessä, keskusteluissa ja suunnittelussa. Työturvallisuustyö ja -johtaminen on kehittynyt paljon ja muuttunut ammattimaisemmaksi: ”Näkyy, että johto ajattelee turvallisuutta ja panostaa sen kehittämiseen, ja sieltä se jalkautuu alaspäin,” Janne päättää.

Nuori ihminen katsoo ulos auton ikkunasta.

Vastuullisuus Oulun Energia -konsernissa

Haluamme toimia suunnannäyttäjänä vastuullisuuden kaikilla kolmella ulottuvuudella; suhteessa ihmisiin, talouteen ja ympäristöön.

Lue lisää vastuullisuudesta