Oulun Energian logo

Lapsi ja isovanhemmat katsovat puusta tippunutta lehteä metsässä.
Lapsi ja isovanhemmat katsovat puusta tippunutta lehteä kesäisessä metsässä.

Huolehdimme ihmisistä

Kannamme sosiaalista vastuuta huolehtimalla työntekijöistämme, asiakkaistamme sekä alueen asukkaista. Painopisteemme ovat jatkuvassa työturvallisuuden kehittämisessä sekä henkilöstömme ja alueen ihmisten hyvinvoinnista edistäminen. Haluamme taata työntekijöillemme hyvinvointia tukevan, avoimen ja innostavan työympäristön.

VV_turvallisuus_TRI_2023_1250 x 425_FI.jpg

Yhdenvertaisuuden asialla

Toimintamme avoimuus ja ihmisten tasavertaista kohtelu ovat meille tärkeää kaikessa, mitä teemme. Emme hyväksy syrjintää missään muodossa ja edistämme tasavertaisuutta kaikella toiminnallamme. Tavoitteenamme on kehittää keinoja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi toiminnassamme.

Työpaikkana Oulun Energia on sukupuolten näkökulmasta miesvaltainen: 79 prosenttia työntekijöistämme on miehiä. Johtoryhmästä 30 % on naisia ja hallituksen jäsenistä reilu kolmasosa on naisia.

Haluamme olla mukana purkamassa ammattialojen segregaatiota ja pyrimme kehittämään keinoja houkutella eri sukupuolia edustavia työnhakijoita. Oulun Energian työnhakuprosessit ja työhönottoperiaatteet ovat sukupuolen suhteen neutraalit. Olemme pyrkineet varmistamaan uudet tehtävänimikkeet niin, etteivät ne ole sukupuolittuneet ja viestinnässä ohjaamme käyttämään esimiehen sijaan esihenkilö-termiä. Oulun Energialla on laadittu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, jonka osana olemme tehneet palkkakartoituksen. Henkilöstön tasa-arvokysely toteutetaan joka toinen vuosi.

VV_Henkilosto-grafiikkaa_1250x536px.jpg

Monimuotoisuus rikastuttaa työyhteisöä ja työntekoa. Toistaiseksi työyhteisömme on melko homogeeninen niin sukupuolen, äidinkielen kuin koulutustaustan perusteella, mutta etsimme uusia keinoja työyhteisön moninaistamiseksi.

Rekrytointiprosesseissa pyrimme kiinnittämään huomiota siihen, että rekrytoisimme sellaista osaamista, jota meillä ei vielä ole. Tällä hetkellä rekrytointi tapahtuu pääsääntöisesti suomen kielellä, sillä monissa tehtävissä suomen kielen hyvä taito on välttämättömyys. Rekrytoinnin laajentaminen muille kielille ei ole poissuljettua, vaan harkitsemme sitä tapauskohtaisesti.

Tavoitteena nolla tapaturmaa

Tavoitteenamme on taata työntekijöille sataprosenttisen turvalliset työpäivät ja nolla tapaturmaa.

Tärkein turvallisuutta mittaava mittarimme on TRI-taajuus, eli kaikkien lääketieteellistä hoitoa vaatineiden tapaturmien määrä suhteessa miljoonaan työtuntiin. TRI-taajuutemme on laskenut merkittävästi viimeisen kymmenen vuoden aikana. Vuonna 2023 TRI-taajuus oli 4,1. 

 

 

imagey62s9.png

 

Turvallisuus on muutakin kuin tapaturmien välttelyä

Turvallisuus ei kuitenkaan ole pelkkää tapaturmien välttelyä vaan pitkäjänteistä ennakoivaa työtä eli päivittäistä turvallisuuden varmistamista. Tätä varten Oulun Energialla on Turvallisuus100-ohjelma, jonka onnistumista mitataan työturvallisuusindeksillä.

Indeksissä seuraamme turvallisen työskentelyn päiviä, työntekijöiden tekemien turvallisuushavaintojen pistemäärää ja käsittelyaikaa, tapaturmien ja vaaratilanteiden tutkinnan toteutumista tavoiteajassa, turvakierrosten määrää sekä turvallisuutta parantavien töiden toteuttamista. Vuonna 2023 turvallisuusindeksi oli 97 prosentissa, kun tavoitteena on 100 prosenttia. Tutustu turvallisuuteen lisää tästä.

Henkilöstön hyvinvointi keskiössä

Oulun Energian tavoite on olla Suomen energisin työpaikka, eli taata työntekijöille hyvinvointia tukeva, avoin ja innostava työympäristö, joka luo edellytykset jokaiselle onnistua ja oppia työssään ja tavoitteissaan.

Otimme vuonna 2023 käyttöön uuden Siqni-henkilöstökyselyn, joka antaa meille entistä olennaisempaa tietoa henkilöstöllemme merkityksellisistä asioista ja niiden toteutumisesta työyhteisössämme, jolloin myös osaamme kohdistaa ja priorisoida kehittämistoimenpiteitä parhaalla mahdollisella tavalla.

Toteutimme ensimmäisen laajan, koko henkilöstölle suunnatun Siqni-henkilöstökyselyn maaliskuussa 2023 ja keskeisten mittarien kehittymistä mittaavan kevyemmän trendikyselyn loka–marraskuussa 2023.

Henkilöstökokemus parani vuoden aikana kaikilla kolmella keskeisellä mittarilla. Kokonaistyytyväisyys työpaikkaan oli syksyllä 76 (keväällä 71) asteikolla 0–100 ja Liekki-indeksi eli keskiarvo työntekijälle merkityksellisten asioiden toteutumisesta työpaikalla oli 74 (keväällä 72). eNPS (Employee Net Promoter Score), joka kertoo, kuinka todennäköisesti työntekijä suosittelisi Oulun Energiaa työpaikkana ystävälleen tai kollegalleen, oli 7 asteikolla -100 – +100 (keväällä 0).

Tutustu henkilöstökokemuksiin tästä. 

Hyvinvointia alueen ihmisille

Henkilöstömme lisäksi meille on tärkeää panostaa myös Oulun seudun alueen ihmisten hyvinvoinnin edistämiseen. Olemme mukana järjestämässä erilaisia kulttuuri- ja vapaa-ajan tapahtumia sekä tarjoamme alueen ihmisille vuosittain muun muassa ilmaisia liikuntapäiviä. Lisäksi tuemme paikallisia urheilijoita ja kulttuuritoimijoita. Tutustu sponsorointiyhteistyöhömme tarkemmin täällä.

Lähikuva käsistä, jotka koskettavat männyn runkoa.

Vuosi ja vastuullisuus 2023

Tutustu vuoden 2023 raporttiin tästä!