Oulun Energian logo

Sähkötornin osa kuvattuna alhaaltapäin ja taustalla taivas.
Sähkötornin osa kuvattuna alhaalta päin, taustalla lähes pilvetön taivas.

Muutokset sähköliittymään

Kiinteistökauppa, sähkönkäytön lisääntyminen tai loppuminen kokonaan aiheuttavat tarpeita sähköliittymän muutoksille. Sähköliittymä siirtyy kirjallisen selvityksen toimittamisen jälkeen uuden omistajan nimiin. Tekninen neuvontamme auttaa sinua kaikissa sähköliittymän muutoksissa.

Omistajanvaihdos

Kiinteistökaupassa kannattaa muistaa, että sähköliittymä on irtainta omaisuutta eikä se siirry uudelle omistajalle automaattisesti. Sähköliittymän siirto eli sähköliittymän omistajan vaihto kannattaakin mainita aina kauppakirjassa. Ilman pätevää kirjallista selvitystä emme voi siirtää liittymissopimusta. Tällöin ostaja voi joutua tekemään uuden liittymissopimuksen ja maksamaan hinnaston mukaisen liittymismaksun.

Meille toimitettava siirtoasiakirja voi olla esimerkiksi erillinen luovutuskirja, kopio kauppakirjasta, ositustodistuksesta tai ote perukirjasta siltä osin missä mainitaan, että kiinteistö siirtyy uudelle omistajalle. Siirrosta kannattaa ilmoittaa mahdollisimman pian sen tapahduttua, jotta liittymä ja sopimus saadaan siirrettyä uuden omistajan nimiin.

Kauppakirjassa on hyvä mainita seuraavat asiat: ”Myyjät siirtävät tällä kauppakirjalla Oulun Energia Sähköverkko Oy:n kanssa solmitun sähköliittymäsopimukseen perustuvat oikeutensa ostajalle ilman eri korvausta. Myyjät vakuuttavat, että kaikki liittymissopimukseen perustuvat maksut myyjän hallinta-ajalta on maksettu. Ostajat sitoutuvat ilmoittamaan liittymissopimuksen siirrosta Oulun Energia Sähköverkko Oy:lle.”

Kun kauppa koskee koko asunto- tai kiinteistöosakeyhtiötä, jossa osakeyhtiö myydään uudelle omistajalle, sähköliittymän nimi pysyy samana. Laskutusosoite muutetaan uudelle omistajalle ja myyjälle tehdään loppulasku. Yksittäisen osakehuoneiston kaupassa sähköliittymäsopimuksista ei tarvitse välittää, koska sopimus on osakeyhtiön nimissä.

Voit ilmoittaa sekä kaukolämpö- että sähköliittymän omistajanvaihdoksesta täyttämällä tämän lomakkeen. Vaihtoehtoisesti voit toimittaa siirtoasiakirjan meille postitse osoitteella: Oulun Energia Sähköverkko Oy, PL 116, 90101 OULU.

Pääsulakekoon muuttaminen

Sähkönkäytön lisääntyessä voit tarvita suuremman liittymän. Jos esimerkiksi pääsulake palaa toistuvasti, on sähköliittymäsi sulakekoko todennäköisesti liian pieni tai kuormitus on jakautunut sulakkeille epätasaisesti. Ota yhteyttä sähköurakoitsijaasi, joka selvittää liittymän kokonaiskuormituksen ja mahdollisen tarpeen liittymän pääsulakekoon suurentamiseksi.

Veloitamme pääsulakkeen suurentamisesta lisäliittymismaksun, joka on nykyisen ja uuden pääsulakekoon liittymismaksujen erotus vyöhykehinnaston mukaisilla liittymillä. Vyöhykehinnoittelun ulkopuolella lisäliittymismaksu määräytyy tapauskohtaisen hinnoittelun mukaisesti. Pääsulakekokoon suurentaminen voi edellyttää liittymisjohdon tai pääkeskuksen vaihtamista. Lisätietoa voit kysyä teknisestä neuvonnasta.

Jos sähkön kulutuksesi on pienentynyt huomattavasti, voit myös pienentää sulakekokoa. Pääsulakkeiden sijaitessa jakeluverkon haltijan jakokaapissa, muuntamossa tai pylväässä, veloitamme pienentämisestä hinnaston mukaisen maksun. Pääsulakkeiden sijaitessa pääkeskuksessa pienentämisen suorittaa sähköurakoitsijasi. Pääsulakekoon muutoksesta tulee aina sopia teknisen neuvonnan kanssa etukäteen. Muuta pääsulakekokoa tästä.

Kolmivaiheistaminen

Jos haluat muuttaa liittymäsi yksivaiheisesta kolmivaiheiseksi (3x25A), veloitamme siitä puolet vyöhykehinnaston mukaisesta liittymismaksusta. Vyöhykkeiden ulkopuolisella alueella kolmivaiheistamisen lisäliittymismaksu määräytyy tapauskohtaisen hinnoittelun mukaisesti. Kolmivaiheista liittymäsi tästä.

Muutokset liittymisjohtoon tai pääkeskukseen

Joskus tulee rakentamisen vuoksi tarve siirtää liittymisjohtoa tontilla tai remontoidessa uusitaan pääkeskus. Jännitekatko ja mittarin siirto vanhasta pääkeskuksesta uuteen tulee tilata meiltä. Kun pääkeskus uusitaan, liittymän pääsulakkeet siirretään pääkeskukseen, jos ne sijaitsevat tällä hetkellä pylväässä tai jakokaapissa. Liittymisjohdon ja pääkeskuksen muutoksista sähköurakoitsijan tulee toimittaa meille sähköasemapiirros ja pääkeskuskaavio, joista ilmenevät liittymisjohtoon tuleva muutos tontilla ja tiedot uudesta pääkeskuksesta.

Liittymisjohdon ja pääkeskuksen muutokset tontilla tekee sähköurakoitsijasi. Sähköurakoitsija voi valtuuttamanasi tilata liittymisjohdon ja pääkeskuksen muutoksen tontilla yleistietolomakkeella. Toimenpiteestä veloitetaan verkkopalveluhinnaston mukainen kytkentä- ja mittarointimaksu.

Lisämittarointi liittymään

Jos liittymässä on useampi kuin yksi sähkön mittaus- eli käyttöpaikka, jolla mitataan eri huoneistojen tai liiketilojen sähkönkulutusta, voit tilata lisämittaroinnin esimerkiksi liiketilan kahtia jaon vuoksi.

Lisämittarointi yhden mittarin liittymään edellyttää yleensä suurempia muutoksia pää-/mittauskeskukseen kuin keskukseen, jossa on jo valmiina useampi mittari. Tällöin on usein tarve uusia pääkeskus tai rakentaa erillinen mittauskeskus nykyinen pääkeskuksen lisäosaksi. Ota yhteyttä sähköurakoitsijaan tai -suunnittelijaan.

Sähköurakoitsija rakentaa kiinteistön pää-/mittauskeskukseen valmiuden mittarille. Sähköurakoitsijasi voi tilata valtuuttamanasi mittaroinnin yleistietolomakkeella.

Sähkönkäyttäjän tulee tehdä sähkönmyyntisopimus valitsemansa sähkönmyyntiyhtiön kanssa ennen kuin sähköntoimitus voidaan aloittaa. Sähkönmyyjä toimittaa tiedot edelleen meille. Samalla syntyy automaattisesti sähköverkkosopimus kanssamme.

Mittarin poisto monimittarikeskuksesta

Sähköurakoitsija voi muuttaa kiinteistön sähkönjakelua tilanteissa, joissa esimerkiksi kerrostalon kaksi huoneisto yhdistetään niin, että kulutusta on vain toisella sähkömittarilla ja toinen jää ylimääräiseksi. Mittariasentajamme poistaa mittarin etusulakkeet, jos sähköurakoitsija ei ole tätä tehnyt, ja poistaa mittarin käyttöpaikalta. Mittarin poistossa päättyy automaattisesti sähkönmyynti– ja verkkopalvelusopimus ja saat loppulaskun.

Ylimääräiseksi jääneen mittarin poiston voi tilata teknisestä neuvonnasta. Jotta osaamme poistaa oikean mittarin, tulee meille ilmoittaa mittarin numero tai käyttöpaikkatunnus tai huoneisto, minkä mittari on jäänyt ylimääräiseksi.

Liittymän ylläpito

Jos kiinteistössä ei ole tarvetta sähkölle, sähköliittymä kannattaa siirtää ylläpitoon, jolloin katkaisemme sähköntoimituksen ja poistamme sähkömittarin. Ylläpidossa olevalla liittymällä säilyy valmius sähkönkäytölle ja liittymissopimus on edelleen voimassa.

Ylläpitomaksut on ilmoitettu verkkopalveluhinnastossamme. Liittymän irtikytkeminen on maksutonta. Jälleenkytkennästä veloitamme verkkopalveluhinnaston mukaisen kytkentämaksun. Siirrä liittymäsi ylläpitoon tästä.

Liittymän purku

Jos kiinteistön sähkönkäyttö on loppunut eikä sähkölle ole tarvetta myöhemminkään, voit irtisanoa sähköliittymän. Jos haluat myöhemmin sähköt käyttöpaikalle, veloitamme sähköliittymästä liittymishinnaston mukaisen maksun. Liittymän purun yhteydessä palautamme liittymissopimuksen mahdollisen palautuskelpoisen osan vähennettynä purkukustannuksilla. Pura liittymäsi tästä.