Oulun Energian logo

Merikosken patouoma ja patosillat kuvattuna ilmasta käsin.
Merikosken patouoma kuvattuna ilmasta käsin toukokuussa 2024.

Merikosken alueen kehittäminen

Merikosken voimalaitoksen rakentaminen 1940-luvulla sulki Oulujoen valuma-alueen alaosan padolla. Vesivoimalaitoksen rakentaminen aiheutti merkittäviä vaikutuksia vesieliöstöön ja etenkin vaelluskaloihin. Merikosken pato esti kalojen nousun Oulujokeen ja yläpuoliset lisääntymisalueet on joen rakentamisvaiheessa tuhottu. Säännöstely ja virtaamanmuutokset vaikuttavat ekosysteemeihin ja säännöstely hillitsee luontaisia vedenkorkeuden vaihteluja.

Merikosken alueen kehittämistyötä on tehty aktiivisesti jo yli 20 vuoden ajan. Merikosken voimalaitoksen ohittava kalatie valmistui vuonna 2003. Kalatien kautta on vuosien aikana noussut Oulujokeen noin 16 000 lohta ja yli 3 000 taimenta. 

Vuonna 2021 valmistui esiselvitys Oulujoen kalataloudellisten kunnostusesitysten teknisestä toteutettavuudesta ja kustannuksista (Sweco 2021), jossa arvioitiin Merikosken vanhan koskiuoman vesittämismahdollisuuksia sekä alueelle muodostuvaa potentiaalia kalojen lisääntymisen osalta.

Oulujoen vesistövisio ja tunnistetut jatkoselvityskohteet

Vuonna 2023 valmistuneessa Oulujoen vesistövisiossa tunnistettiin aluetta koskevina jatkoselvityskohteina olemassa olevan kalatien kehittäminen, luonnonmukaisen kalatien tarkastelu, vanhan koskiuoman ympärivuotinen vesittäminen ja siihen liittyvä pienoisvesivoimalan rakentaminen, Hupisaarten alueen kehittäminen sekä Hartaanselän siian lisääntymismahdollisuuksien parantaminen.

Tätä koskeva toteuttamismahdollisuuksien selvittäminen on aloitettu vuonna 2024. Hanke valmistuu vuoden lopussa. Tämän jälkeen nähdään mitä luonnon monimuotoisuutta parantavia toimia on mahdollista tehdä nopeasti, mitkä toimet vaativat pidemmän suunnittelu- ja toteutusajan sekä mitkä toimet ovat syystä tai toisesta toteuttamiskelvottomia.

Virtaamakoe osa selvitystyötä

Oulun Energia toteutti kehittämistyöhön liittyvän Merikosken patouoman virtaamakokeen toukokuussa 2024.

Virtaamakokeessa Merikosken patosillan patoluukkuja avattiin kolmena päivänä ja veden liikkumista seurattiin alueella kolmella eri virtaamamäärällä. Samalla arvioitiin ympäristövirtaamaksi parhaiten soveltuvia vesimääriä, joilla voisi olla positiivisia vaikutuksia esimerkiksi lohien lisääntymiseen alueella. Veden virtaamia seurattiin alueella lentävän dronen avulla sekä havainnoimalla rannalta.

 

Videokooste Merikosken kehittämistyöhön liittyvän virtaamakokeen ensimmäisestä osiosta, jossa patouomaan laskettiin vettä 10 m³/s virtaamalla toukokuussa 2024.