Oulun Energian logo

Oulun Energialta 19 miljoonan euron investoinnit Laanilan voimalaitosalueelle

28.02.2023 / Päivitetty viimeksi 17.03.2023 12.30

Laanilan alueella sijaitsee voimalaitoskeskittymä, joka mahdollistaa tulevaisuuden energiaratkaisujen kehittämisen ja toteuttamisen. Tuemme nykyisten bio- ja ekovoimalaitosten energiantuotantoa rakentamalla sähkökattilan, sähköntuotannon turbiinin sekä käyttöpaikkamurskan tämän ja ensi vuoden aikana. Investoinnit ovat myös konkreettisia tekoja polullamme kohti hiilineutraalia energiantuotantoa 2030.

Olemme panostaneet pitkäjänteisesti Laanilan voimalaitosalueen kehittymiseen ja tulevaisuuteen. Uusi biovoimalaitos aloitti toimintansa kolmisen vuotta sitten. Viime vuonna julkistimme myös yhteistyösopimuksen Junnikkalan sahan kanssa, jossa lämmitysenergiaa on tarkoitus jakaa sahalaitoksen kuivaamoihin biovoimalaitokselta samalla, kun sahalta ylijääneet bioenergianlähteet hyödynnetään Oulun Energian sähkön ja lämmön tuotannossa. Junnikkalan saha aloittaa toimintansa vuoden 2023 loppupuolella. Nyt tehtävät uudet investoinnit vakiinnuttavat Laanilan alueen asemaa entisestään sekä mahdollistavat uutta teollista toimintaa alueelle.

Lämmöntuotantoa sähkökattilan avulla

Lämmöntuotanto sähköistyy ja muuttuu tulevaisuudessa päästöttömäksi. Osana tätä kehitystä olemme päättäneet rakentaa ensimmäisen sähkökattilan kaukolämmön tuotantoon Laanilan voimalaitosalueelle. Sähkökattilalla voimme tuottaa lämpöä edullisen sähkönhinnan aikoina asiakkaillemme hyvin kilpailukykyisesti. Sähkökattilainvestointi on myös tärkeä etappi Oulun Energian hiilineutraaliuspolulla, koska sen avulla voidaan vähentää öljyn käyttöä. Sähkökattila on teholtaan 40 megawattia ja sen on määrä valmistua vuoden 2023 lopussa.

Sähköntuotantoa turbiinin avulla

Sähkön saatavuudella on tulevaisuuden energiajärjestelmässä suuri merkitys, jotta sähkönhinta säilyy kohtuullisena. Investoimme lisäsähköntuotantoon rakentamalla uuden turbiinin ekovoimalaitoksen yhteyteen. Turbiinin avulla voimme tuottaa sähköä myös jätepolttoaineista. Ekovoimalaitos on ihanteellinen kohde turbiinille, sillä laitosta ajetaan ympäri vuoden maksimaalisella tuotannolla, huoltoseisakkeja lukuun ottamatta. Turbiinin teho on 6 megawattia ja otamme sen käyttöön vuoden 2023 loppupuolella.

Käyttöpaikkamurskalla lisää toimitusvarmuutta ja vähemmän ympäristövaikutuksia

Oulun Energialla tulevaisuuden polttoainevalinnat ovat uusiutuvia. Olemme luopumassa turpeesta, jolloin puusta tulee voimalaitosten pääpolttoaine. Laanilan biovoimalaitokselle rakennettavalla käyttöpaikkamurskalla haketamme energiapuuta biovoimalaitoksen polttoaineeksi. Sähkökäyttöisen puumurskan avulla parannamme haketoimitusten toimitusvarmuutta ja vähennämme hakettamisen ympäristövaikutuksia, kun hakettaminen tehdään ilman fossiilista polttoainetta. Otamme murskan suunnitelmien mukaan käyttöön vuoden 2024 alkupuolella.

”Laanilan alueen kehittyminen on Oulun Energialle ja koko Oululle tärkeä asia. Näytämme konkreettisesti, että Oulussa halutaan panostaa energiasiirtymään – puhtaaseen ja tehokkaaseen energiantuotantoon. Investoinnit luovat uusia työpaikkoja, rahavirtoja sekä tukevat erinomaisesti alueen kehittymistä päästöttömäksi energialähteeksi ja mahdollistavat myös muuta uutta teollista toimintaa Laanilaan”, kertoo energiantuotannon liiketoimintajohtaja Pertti Vanhala Oulun Energialta.