Sähköjohdannaisten kauppa vaatii osaamista ja sääntöjen tuntemusta

Sähkön markkinahinnan vaihteluilta voi suojautua johdannaisten avulla. Sähköjohdannaiset ovat finanssituotteita, joiden ostaminen ja myyminen on sijoitustoimintaa omine sääntöineen.

TEKSTI: Kari Arokylä KUVA: Petri Puurunen

Sähkön hinta markkinoilla saattaa vaihdella rajustikin. Etenkin paljon sähköä käyttävät yritykset pyrkivät suojautumaan tältä heilahtelulta. Suojautumiseen käytetään erilaisia sähköjohdannaisia, joilla käydään kauppaa Nasdaq OMX Commodities -pörssissä.

Johdannaisten avulla myydään tai ostetaan sähköä määrättyyn hintaan tietylle ajanjaksolle jopa kymmenen vuoden päähän. Näin sähkön hinnan voi lukita jo nyt pitkälle tulevaisuuteen.

Toimiminen johdannaisten kanssa ei kuitenkaan ole ihan yksinkertaista puuhaa. Päinvastoin – se vaatii runsaasti asiantuntemusta. Oulun Energian myyntijohtaja Seppo Tuomi huomauttaa, että valtaosalla yrityksistä ei ole voimavaroja eikä osaamista seurata itse sähkö- ja johdannaismarkkinoiden tapahtumia.

”Tämän vuoksi iso osa meidän asiakasyrityksistämme käyttää sähkösalkkupalveluamme, joka varmistaa sähkön saannin riittävän pitkälle tulevaisuuteen ja suojaa hinnan heilahteluilta. Yrityksen salkussa on tavallisesti pohjoismaisen Nord Pool -pörssin hintaliikkeitä nopeasti seuraavaa spot-sähköä sekä erilaisia sähköjohdannaisia”, hän selvittää.

Erilaisia ja erinimisiä salkkupalveluja ja niiden tarjoajia on markkinoilla runsaasti. Myyntijohtaja Tuomi muistuttaa, että yrityksen kannattaa olla tarkkana palvelujen ja niiden tarjoajien valintaa tehdessään.

”Oulun Energian asiakkaana yritys voi olla varma, että toiminta on asiantuntevaa, läpinäkyvää ja luotettavaa”, hän korostaa.

Sijoituspalveluilla omat määräyksensä

Sähköjohdannaiset ovat finanssituotteita ja kaupankäynti niillä katsotaan sijoituspalveluksi, jota säätelee tukku erilaisia määräyksiä.

Oulun Energia toteuttaa salkkupalveluja johdannaiskauppoineen yhdessä osittain omistamansa Power Deriva Oy:n kanssa. Power Deriva on energia-alan salkunhallintaan ja hyödykejohdannaisiin erikoistunut sijoituspalveluyritys, joka muun muassa toimii Oulun Energian puolesta Nasdaq OMX Commodities -pörssissä.

Sijoituspalveluyrityksiä, pankkeja ja pankkiiriliikkeitä koskee niin sanottu MiFID-direktiivi, joka muun muassa vaatii näiltä toimilupaa. Suomessa sen myöntää Finanssivalvonta. Power Derivalla direktiivin mukainen toimilupa yhtenä harvoista energia-alan toimijoista on.

Finanssivalvonnan lakimies Harri Hirvi kertoo, että toimilupa edellyttää tiettyjen sääntöjen ja menettelytapojen noudattamista. Finanssivalvonta puolestaan valvoo, että näin myös tapahtuu.

Varsinaisia energiayhtiöitä ei Mi-FID-direktiivi toimilupavaatimuksineen suoraan koske.

”Näiden kohdalla kysymys on niin sanotusta oheistoimintapoikkeuksesta. Direktiivi ei koske energiayhtiöitä, koska johdannaiset liittyvät fyysisen sähkötuotteen ostamiseen ja myymiseen ja niitä tarjotaan nimenomaan suojaksi sähkön markkinahinnan vaihteluilta”,
kuvailee Harri Hirvi.

Sääntely tiukkenee

Ensi vuoden alussa astuu voimaan Mi-FID 2 -direktiivi, joka tiukentaa sääntelyä nykyisestä. Kaikkien toimijoiden, jotka käyvät kauppaa hyödykejohdannaisilla, päästöoikeuksilla tai päästöoikeusjohdannaisilla, on tehtävä vuosittain ilmoitus Finanssivalvonnalle, mikäli ne  aikovat käyttää oheistoimintapoikkeusta.

Lisäksi Finanssivalvonta voi valvontatoimena pyytää lisäselvitystä niistä perusteista, joiden pohjalta yhtiö aikoo käyttää oheistoimintapoikkeusta.

Energiayhtiöitä koskevat myös niin nyt kuin jatkossakin REMIT- ja EMIR-säännöt.

”Ensiksi mainittu pyrkii estämään finanssi- ja energiamarkkinoiden sisäpiiritiedon väärinkäyttöä sekä markkinoiden manipulaatiota. Säännöksen noudattamista valvovat Finanssivalvonta ja Energiavirasto yhdessä hieman eri näkökulmista”, kertoo lakimies Harri
Hirvi.

EMIR-säännöstö puolestaan koskee raportointia, joka liittyy johdannaiskaupan ja riskipositioiden valvontaan.