Oulun Energian logo

Hiilineutraali kaukolämpö. Pariskunta istuu veden rannassa ja nojaa toisiinsa.

Hiilineutraali kaukolämpö syntyy uusiutuvista energialähteistä

20.06.2022

Uusiutuvista energialähteistä tuotettu kaukolämpö on kiertotalousteko. Oulun Energian hiilineutraali kaukolämpö Onni vähentää asumisen päästöjä jopa 60 prosenttia.

Hiilineutraalin kaukolämmön Onnin myötä Oulun Energian asiakkailla on mahdollisuus valita kaukolämpönsä uusiutuvilla energianlähteillä tuotettuna.

Hiilineutraalin kaukolämmön eli Onnin uusiutuvuus osoitetaan Energiaviraston alkuperätakuujärjestelmällä. 

Hiilineutraalin kaukolämmön tuotannossa hyödynnetään pääasiassa metsäteollisuuden sivuvirroista eli paperi-, kartonki- tai sahatavaratuotantoon kelpaamattomasta materiaalista syntyvää biomassaa. Biomassa uusiutuu nopeasti, eikä vapauta ilmakehään luontaista hiilenkiertoa suurempaa hiilidioksidimassaa.

Hiilenkierron nopeus onkin hiilineutraaliuden ytimessä. Mitä nopeammin polttoaine uusiutuu, sitä nopeammin sen vapauttama hiili sitoutuu takaisin puustoon ja maaperään. Kierron nopeus ja se mikä olisi vaihtoehtoinen päästötoteuma esimerkiksi hakkuutähteiden osalta määrittävät, lasketaanko polttoaine uusiutuvaksi energialähteeksi. Määritelmät perustuvat EU:n lainsäädäntöön.

Kuva: Olli Pekka Siiran tutkimuksesta (2019): Alueellisten hiilinielujen laskentamalli.

Hiilineutraalissa prosessissa myös uusiutuviin energialähteisiin verrattavat kiertotalouden sivuvirrat, kuten kierrätykseen kelpaamaton jäte saadaan voimalaitoksissa muutettua energiaksi.

Hukkalämmöt talteen

Kaukolämpöä syntyy CHP-tuotannossa eli sähkön ja lämmön yhteistuotannossa. Esimerkiksi Laanilan biovoimalaitoksella sähköä tuottavaa turbiinia liikuttava höyry lauhdutetaan kaukolämpöveteen. Lauhdelämpöjen talteenotolla energialähteiden hyötysuhde saadaan jopa kaksinkertaistettua pelkän sähkön tuottamiseen verrattuna.

Oulun Energian hiilineutraalia kaukolämpöä otetaan talteen myös esimerkiksi jäähdytyksen myötä syntyneistä hukkalämpölähteistä, kuten vaikkapa kauppojen kylmäaltaiden järjestelmistä. Teollisuuden ja energiantuotannon yhteispelillä jäähdytykseen käytetty ylijäämäenergia saadaan hyödynnettyä mahdollisimman tarkkaan.

Kuva on julkaistu alkuperäisesti Oulun Energian asiakaslehdessä 3/2021. Kuvitus Erika Neitola.

Hukkalämmön hyödyntämisellä onkin tärkeä rooli hiilineutraalin kaukolämmön tuotannossa nyt ja tulevaisuudessa, lämpöpalvelujohtaja Kimmo Alatulkkila toteaa.

“Haluamme aktiivisesti mutta vastuullisesti vähentää polttamiseen perustuvia tapoja tuottaa lämpöä. Vastuullisuus on megatrendi, joka energiayhtiöiden on pakko ottaa huomioon myös tuotevalikoimassa”, Alatulkkila kuvaa.

Eroon fossiilisista polttoaineista

Oulun Energian käyttämien fossiilisten polttoaineiden määrä on pienentynyt viime vuosina voimakkaasti. Turvetta käytetään ei-uusiutuvista energialähteistä eniten, mutta yhtiö on päättänyt luopua sen käytöstä energiantuotannossa kokonaan vuonna 2024.

Uusiutuvat tai niihin verrattavat polttoaineet kattavat jo 71 % yhtiön käyttämistä energialähteistä. Kaukolämmöntuotannossa käytetään esimerkiksi SRF-kierrätyspolttoainetta. SRF tuotetaan Syklon lajittelulaitoksella kaupan, teollisuuden ja rakentamisen jätteistä. Se sisältää pääsääntöisesti muuhun materiaalinhyötykäyttöön kelpaamatonta puuta, kuituja ja muovia. 

SRF-kierrätyspolttoainetta kiertotalousyhtiö Syklon jätteidenlajittelulaitoksella.

Vuonna 2020 avatun Laanilan biovoimalaitoksen uuden kattilatekniikan myötä energiaa voidaan tuottaa pelkästään uusiutuvista polttoaineista, Tuotantojohtaja Mikko Vesterinen kertoo.

“Aiemmin biopolttoaineiden ja turpeen suhteen oli oltava 50/50 – nyt turvetta ei tarvita tällä laitoksella lainkaan. Myös savukaasuista otetaan talteen mahdollisimman paljon energiaa kaukolämpöverkkoon”, Vesterinen sanoo.

Tekoja tulevaisuuden puolesta

Kaksi kolmasosaa asumisen päästöistä on aikaisemmin syntynyt lämmityksestä, joten lämmitysmuodon valinnalla on suuri merkitys ympäristön kannalta. Hiilineutraali kaukolämpö on ympäristöystävällinen vaihtoehto, sillä se vähentää asumisen päästöjä parhaimmillaan jopa 60 prosenttia.

Oulun Energia tuotti hiilineutraalia kaukolämpöä viime vuonna jo yli 1000 gigawattituntia. Etenkin julkiset toimijat ovat kiinnostuneet hiilineutraalista vaihtoehdosta osana omia ympäristötavoitteitaan.

Hiilineutraalin kaukolämmön tarjoaminen sekä yritys- että yksityisasiakkaille on yksi askel matkalla kohti yhtiön hiilineutraaliustavoitetta vuonna 2030, Kimmo Alatulkkila kertoo.

“Haluamme olla tekemässä vastuullisuustoimenpiteitä asiakkaiden puolesta. He ovat yhä tiedostavampia sen suhteen, mistä lämpöenergia tulee. Hiilineutraalin kaukolämmön avulla voi tehdä helposti ympäristöystävällisemmän valinnan. Me vastaamme siitä, että järjestelmä kykenee tarjoamaan asiakkaiden tarpeisiin soveltuvaa energiaa”, Kimmo Alatulkkila toteaa.

Iäkäs mies ja nuori lapsi tutkivat lehteä metsässä.

Onni on hiilineutraalia kaukolämpöä

Lämmitämme taloja – emme maapalloa. Tee teko tulevien sukupolvien puolesta ja valitse hiilineutraalisti tuotettu Onni-kaukolämpö!

Lue lisää Onni-kaukolämmöstä