YVA-arviointiselostus: Oulun Energian uuden voimalaitoksen ympäristövaikutukset varsin vähäiset

09.12.2014 - 10:00

Oulun Energian uuden yhteistuotantovoimalaitoksen ympäristövaikutukset olisivat juuri valmistuneen YVA-arviointiselostuksen mukaan varsin vähäiset. Lähinnä ne liittyisivät laitoksen rakentamisvaiheeseen sekä laitoksen ollessa toiminnassa savukaasu- ja vesistöpäästöihin sekä kuljetuksiin.

YVA-menettelyn mukaisessa selostuksessa on tarkasteltu kahta hankevaihtoehtoa, joista ensimmäisessä sähköä ja lämpöä tuottava voimalaitos ja sen yhteydessä mahdollisesti toimiva biojalostamo rakennettaisiin Toppilaan ja toisessa Laanilaan. Lisäksi nollavaihtoehtona on tutkittu voimalaitoksen jättämistä rakentamatta ja korvaamista useilla pienemmillä lämpökeskuksilla. Sähköä tuotettaisiin tällöin hiililauhdevoimalaitoksilla eri puolilla Suomea. Arviointiselostuksen mukaan sekä molemmat varsinaiset hankevaihtoehdot että nollavaihtoehto ovat ympäristövaikutusten kannalta toteuttamiskelpoisia. Toppilan ja Laanilan välillä ei voimalaitoksen sijoituspaikkana myöskään ole selostuksen mukaan ympäristövaikutusten kannalta juuri eroa. Laitos sijoittuisi molemmissa vaihtoehdoissa jo rakennettujen laitosten yhteyteen, eikä toiminnan luonne laitosalueilla muutu.

ÅF-Consult Oy:n laatimassa YVA-selostuksessa todetaan, että kaikissa vaihtoehdoissa savukaasujen puhdistus toteutetaan uusimmalla tekniikalla, joten vaikutukset ilmanlaatuun jäävät vähäisiksi. Vesistöpäästöjen vaikutukset ovat myös pieniä. Raskaan liikenteen lisäys jää suhteellisen vähäiseksi eikä kasvata merkittävästi meluhaittoja tai onnettomuusriskiä.

Lisää tietoa yleisötilaisuudessaYmpäristövaikutusten arviointiselostus on jätetty Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle. YVA-menettelyn yhteysviranomaisena toimiva ELY-keskus järjestää arviointiselostuksen tiimoilta yleisötilaisuuden, jossa kerrotaan voimalaitoshankkeesta ja käydään läpi selostuksen pääkohtia. Yleisötilaisuus tarjoaa kaikille kiinnostuneille mahdollisuuden tutustua hankkeeseen ja keskustella siitä. Tilaisuus pidetään hotelli-ravintola Lasaretin Yrjö-salissa torstaina 18.12. kello 18–20.30 osoitteessa Kasarmintie 13, Oulu.

Oulun Energian arvion mukaan ympäristölupaa uudelle voimalaitokselle päästään hakemaan huhti-toukokuun vaihteessa ensi vuonna. Tämänhetkisten suunnitelmien mukaan laitoksen rakennustyöt voisivat alkaa vuoden 2017 keväällä ja valmiiksi ne saataisiin vuoden 2019 syksyllä. Uusi voimalaitos korvaisi Toppilan voimalaitoksen ykkösyksikön, joka on saavuttamassa elinkaarensa lopun. Laitos käyttää polttoaineenaan puuta ja turvetta sekä mahdollisesti jossakin määrin myös kierrätyspolttoainetta. Voimalaitos nousee suunnitelmien mukaan joko Toppilaan nykyisen voimalaitoksen viereen tai Laanilan tehdasalueelle. Toppilaan rakennettava laitos olisi teholtaan maksimissaan 350 megawattia ja Laanilaan puolestaan 450 megawattia. Molempien yhteyteen voitaisiin myöhemmin rakentaa biojalostamo, joka valmistaa pyrolyysiöljyä tai biohiiltä.

Arviointiselostukseen voi tutustua hankkeen kotisivulla.