Oulun Energia osakkaaksi Rovaniemen Energia Oy:n voimalaitoshankkeeseen

09.08.2011 - 15:00

Pohjoinen energiayhteistyö syvenee

Oulun Energia ja Rovaniemen Energia Oy perustavat voimalaitosyhtiön, joka vastaa Rovaniemen Mustikkamaan voimalaitosinvestoinnista. Voimalaitokseen liittyvien investointien kokonaissumma on yli 200 M€ ja sen polttoainehuolto perustuu paikallisen lähienergian, puun ja turpeen käyttöön. Rakennettava biovoimalaitos on väliottolauhdelaitos, jonka polttoaineteho on 225 megawattia, maksimi nettosähköteho noin 90 megawattia ja kaukolämpöteho 95 megawattia. Polttoainetarpeesta 75 prosenttia katetaan puuperäisellä polttoaineella ja 25 prosenttia turpeella. Energiapuuta tarvitaan voimalaitoksessa yhteensä noin 650 000 kuutiometriä vuodessa, mikä tarkoittaa 16 250 täyttä rekkakuormaa. Voimalaitoshankesuunnitelman alusta lähtien Rovaniemen Energia Oy:n hallituksen puheenjohtajana toiminut Markus Lohi on tyytyväinen nyt löytyneeseen ratkaisuun.- Nyt saavutettu neuvottelutulos on pohjana niin Rovaniemen kuin Oulun kaupunkien päätöksenteolle hankkeen toteuttamiseksi. Molempien kaupunkien kaupunginhallitukset sekä -valtuustot saavat hankkeen toteuttamisen päätettäväksi heti alkavan syyskauden aluksi. Hankkeen toteutuminen edellyttää siis vielä molempien kaupunkien luottamuselinten myönteisen ratkaisun.Rovaniemen kaupunginjohtaja Mauri Gardin ja Oulun kaupunginjohtaja Matti Pennanen kiittelevät löytynyttä yhteistyöratkaisua.- Pohjoisen kasvukeskusten välillä on ollut hyvät ja rakentavat suhteet jo pitkään ja tulevaisuudessa koko Pohjois-Suomen positiivisen kehittymisen kannalta tiivistyvä yhteistyö kaupunkien ja kuntien välillä on ensiarvoisen tärkeää. Tämä yhteistyö suuruusluokaltaan suuren energiantuotantoinvestoinnin saralla tukee hyvin tätä pohjoisen Suomen yhteistä kehittämistä, kaupunginjohtajat toteavat.Heidän mielestään pohjoisten alueiden strateginen merkitys on vahvistumassa. - Varmasti tämä luo pohjaa muillekin yhteistyöalueille. Tässä kehityksessä meidän tulee olla vaikuttamassa kansallisella tasolla yhdessä.Rovaniemen Mustikkamaan alueelle sijoitettava voimalaitos tulee valmistuttuaan tuottamaan kaukolämpöä Rovaniemen kasvavalle kaukolämpökuormalle, kaukolämmöntuotannon yhteydessä vastapainesähköä Rovaniemen Energia Oy:lle sekä lauhdesähköä Oulun Energialle ja Rovaniemen Energia Oy:lle. Vastapainesähköntuotanto tarkoittaa sitä, että kaukolämmöntuotantoa varten tuotetusta energiasta hyvällä hyötysuhteella osa käytetään sähköä tuottavan generaattorin pyörittämiseen. Lauhdesähköntuotannossa sen sijaan ei tuoteta lämpöä hyödynnettäväksi, vaan maksimoidaan sähköntuotannon määrää polttoaineesta saatavasta energiasta.Oulun Energialle hanke tuo lisää energiaa, kun 30 megawattia lauhdeperän tehosta myydään oululaisille. - Koska Oulun Energia -konsernin sähkönmyynti on selvästi tuotantoa suurempaa, lisäsähköntuotanto pienentää riskiä vähentämällä ulkoista ostoa ja lisää konsernin omavaraisuutta energian suhteen, toteaa Oulun Energian toimitusjohtaja Juhani Järvelä tyytyväisenä uudesta yhteistyöhankkeesta. Rovaniemelle sijoittuva voimalaitos tulee olemaan Lapin alueella kuntarajat ylittävä elinkeinoelämän positiivista kehittymistä tukeva investointi. Biopolttoaineen hankintasäde on arvioiden mukaan 150 – 200 kilometriä ja lisäys polttoaineen hankinnan työllistävässä vaikutuksessa arvioidaan välillisine vaikutuksineen olevan yhteensä jopa 200 henkeä. - Työllistävä vaikutus jakautuu laajalle alueelle koko Pohjois-Suomeen eli hankkeesta hyötyy koko Pohjois-Suomi, Rovaniemen Energia Oy:n toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen kertoo.Rovaniemen Mustikkamaan hanke edistää EU:n ja Suomen ilmastotavoitteita, koska voimalaitoksen pääpolttoaineena on puu. Laitoksen toiminnan ja polttoaineen saatavuuden varmistamiseksi on tärkeää kyetä polttamaan laitoksessa eri polttoaineita ja metsäenergia sekä turve tukevat polttoteknisesti toisiaan. Sen vuoksi polttoaineesta noin neljännes on turvetta.Rovaniemen Energia Oy:n toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen pitää Mustikkamaan hanketta erittäin merkittävänä koko valtakunnan tasollakin mitattuna.- Tarvitsemme kasvavan kaukolämpökuorman ja vanhenevan tuotantokapasiteettimme myötä Rovaniemelle lisää energiantuotantokapasiteettia. Kun kaukolämmöntuotannon yhteyteen rakennetaan myös modernilla teknologialla tehokas sähköntuotantokapasiteetti ja huomioidaan suhteellisesti hyvä polttoaineen saatavuus, hankkeemme on tällä hetkellä ainakin Suomen paras voimalaitoshanke. Luotettavan osakkaan kanssa tästä on hyvä jatkaa projektin eteenpäin viemistä, Tykkyläinen hehkuttaa.Rovaniemellä kaupunginhallitus käsittelee asiaa elokuun 15. päivän kokouksessaan ja sen jälkeen kaupunginvaltuusto ylimääräisessä kokouksessaan elokuun 22. päivä. Oulun kaupunginhallitus on asian käsitellyt kesäkuun alun kokouksessaan, kaupunginvaltuusto käsittelee sitä Rovaniemen tapaan elokuun 22. päivä. Mikäli myönteinen päätös laitoksen rakentamisesta syntyy kaupunkien luottamusmieselimissä, laitoksen rakentaminen alkaa tulevana talvena ja laitos vastaanotetaan vuoden 2014 kesällä. Meneillään ovat laitoksen rahoitusneuvottelut, keskeisten päälaitteiden hankintaneuvottelut sekä voimalaitosalueen suunnittelu.Lisätietoja:Rovaniemen Energia Oy:n toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen, puh. 050 596 5482Oulun Energian toimitusjohtaja Juhani Järvelä, puh. 044 703 3105Rovaniemen kaupunginjohtaja Mauri Gardin, puh. 0400 861 312Oulun kaupunginjohtaja Matti Pennanen, puh. 044 703 1110