Myrskyihin varaudutaan ennakkoon

21.01.2012 - 22:25

Viime vuoden ja alkuvuoden myrskyt ovat aiheuttaneet laajaa tuhoa ja pitkiä sähkökatkoja maan eteläosissa. Vaikka myrskyt eivät kurittaneetkaan Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:n verkkoa kovin pahoin, on silti aina otettava oppia tapahtuneista ja kehitettävä toimintaa. Olemme tarkastaneet ja huoltaneet sähkönjakeluverkkoa säännöllisesti ja pitkäjänteisesti, mutta myrskyjen tuhovoima on osoittanut, että luonnonvoimien edessä joutuu joskus nöyrtymään. Useita kehityskohteita on kuitenki olemassa, niihin tartutaan ja on jo tartuttu.

Suosimme verkonrakennuksessa maakaapelointia. 840 kilometrin keskijänniteverkon kaapelointiaste on 63,5 % ja 2618 kilometrin pienjänniteverkon kaapelointiaste jo 84,5 %.

Tulevaisuudessa kauko-ohjattavien kytkinlaitteiden osuus lisääntyy ja myös nk. verkkokatkaisijoita asennetaan. Niiden avulla vikatilanteessa sähköasemalta lähtevä taajaan asuttu alue ei koe keskeytystä lainkaan puiden kaatuessa saman johtolähdön metsäiselle osalle.

Pylväsmuuntamot pyritään rakentamaan puistomuuntamoiksi. Saneerauksissa johdot siirretään metsistä teiden varsille.

Olemme solmineet varallaolosopimuksen metsähoitoyhdistyksen kanssa metsureiden ja metsäkoneiden saamiseksi myrskyn iskiessä, sekä sopimuksen vierimetsien hoidosta jakeluvarmuuden parantamiseksi.

Metsäkeskuksen kanssa selvitetään mahdollisuutta luiskata kulkua vaikeuttavat poikittaisojat pyrkien siihen, että aina johdon alittava poikittaisoja on luiskattu. Tämä on etu myös metsänomistajalle. Toimenpiteistä sovitaan aina ennakkoon metsänomistajan kanssa.

Reunapuiden harventamista pyritään lisäämään yhteistyössä metsänhoitoyhdistyksen ja metsänomistajien kanssa.

Lentotarkastuksia tarpeen mukaan lisätään ja tehdään yhteistyössä metsänhoitoyhdistyksen ja Oulun Helikopteripalvelu Oy kanssa.

Vikapalvelujen puhelinjärjestelyjä on kehitetty ja varaudutaan konsernin tasolla kevennettyihin kriisiviestintäsivuihin internetissä sivujen ruuhkautuessa.

Säätiedotteiden ja varoitusten saantia kehitetään sopimuksin palvelujen tuottajien kanssa.

Kokemuksia ja oppia haetaan muilta myrskyjä kokeneilta verkkoyhtiöiltä.

Yhteistyötä ja avunsaantia muilta parannetaan ja Oulun Energia Urakointi Oy olikin usean työryhmän voimin auttamassa mm. Fortumin ja Suur-Savon Sähkön alueilla myrskyjen ja tykkylumiongelmien aikana.

Tarvikeapua toimitettiin pyydettäessä.

Hätävarastoa kehitetään entisestään ja työ on jo aloitettu.

Kaivajille järjestetään koulutusta maakaapelivikojen välttämiseksi.

Etäluennan myötä vioista saadaan entistä paremmin tietoa verkonhaltijalle mittarien etäkyselyjen ja hälytystoimintojen avulla.

Hyvää ja tuloksekasta yhteistyötä median kanssa jatketaan ja pyritään kehittämään. Paikallislehtien ja niiden internetsivujen, sekä paikallisradioiden apu asiakkaiden informoimisessa on ollut korvaamatonta.

Matkaviestimien tukiasemille laitetaan hälyttävät kulutusmittarit mahdollisten sähkökatkosten tiedonsaannin nopeuttamiseksi.Kaikista näistä toimenpiteistä ja tulevasta kehityksestä huolimatta vikoja aina tulee ja on ensiarvoisen tärkeää varautua vikojen hoitoon.

Varautuminen pitkiin sähkökatkoihinMyös asiakkaiden on hyvä varautua pitkiinkin sähkökatkoihin omaisuuden, oman hyvinvoinnin ja turvallisuuden varmistamiseksi. Kuivamuonaa on hyvä olla aina jonkin verran, patteriradio, mahdollisesti retkikeitin ja taskulamppuja. Hätäkeskukseen ei saa soittaa sähkökatkon vuoksi. Hätänumero on vain hätätapauksia varten. Jos sähköt katkeavat, on päällä olleet sähkölaitteet sammutettava, jotta ne eivät sähköjen yllättäen palatessa aiheuta vaaraa. Pitkän katkon jälkeen kuromitusta on hyvä lisätä asteittain, jotta nopeasti lisääntyvä kuormitus ei aiheuta lisää vikoja.Myrskytilanteissa tai tykkylumiongelmien sattuessa on hyvä tiedostaa, ettei linjoille kaatuneiden puiden tai alhaalla roikkuvien johtojen lähelle saa mennä, vaan varoetäisyys on vähintään 20 m keskijännitejohdoilla. Jännitetasoa ei aina voi tietää, joten varoetäisyyttä on hyvä aina noudattaa. Raivaustöihin ei pidä itse alkaa, koska johtoihin voi tulla sähkö arvaamatta tai ne voivat olla edelleen jännitteisiä. Aggregaatteja käytettäessä on oma kiinteistö aina erotettava sähkönjakeluverkosta korjausmiesten turvallisuuden vuoksi. Varavoimajärjestelyjen asennuksessa on käyettävä sähköalan ammattilaista.Rakennamme yhteistyökumppaneiden, asiakkaiden ja alan toimijoiden kanssa entistä varmempaa sähköverkkoa pitkäjänteisen yhteistyön ja uusien innovaatioiden avulla. Asiakkaiden ilmoitukset sähkönjakelua uhkaavista asioista otamme aina kiitollisina vastaan numerossa (08) 5584 3222.Lisää tietoa varautumisesta saa puolustusvoimien sivuilla olevasta Pahasti poikki -oppaasta: http://www.defmin.fi/files/1275/Pahasti_poikki_nettiversio.pdf Luotettavamman palvelun puolesta Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy