Miljoonainvestointi suunnitteilla jätteiden lajitteluun

06.10.2016 - 10:00

Kärkihankesuunnitelma nostaisi materiaalikierrätyksen Pohjois-Suomessa Euroopan huipputasolle

Oulun Energia suunnittelee rakentavansa Ruskon jätekeskuksen alueelle Ouluun uusinta teknologiaa hyödyn­tävän automaattisen jätteenlajittelulinjaston, jossa Laanilan ekovoimalaitokselle tuleva yhdyskuntajäte lajitel­taisiin ennen polttoa eri kierrätysjakeisiin.

Teollinen lajittelu on kustannustehokas tapa edistää kiertotaloutta koko Pohjois-Suomessa, missä jätteen kuljetusmatkat ovat pitkät. Tulevaisuudessa Ruskossa voitaisiin lajitella automaattisesti kaikki Pohjois-Suomen jätteet, ja jätteiden hyötykäyttö saataisiin nostettua merkittävästi nykytasosta.

Oulun Energia on tuottanut vuodesta 2012 lähinnä syntypaikkalajitellusta yhdyskuntajätteestä lämpöä ja sähköä Oulussa Laanilan teollisuusalueella sijaitsevalla ekovoimalaitoksella. Yhdyskuntajäte kerätään koko Pohjois-Suomen alueelta ja kuljetetaan polttoaineeksi ekovoimalaitokselle energiantuotantoon.

”Hoidamme jo nyt koko Pohjois-Suomen yhdyskuntajätteiden jalostuksen energiaksi Laanilan ekovoima­laitoksella. Automaattisen lajittelun avulla viemme jätteiden hyötykäytön aivan uudelle tasolle. Nostamme nykyi­sen jätetalouden todelliseksi kiertotaloudeksi, jossa tavoitteenamme on olla Euroopan huipputasolla”, Oulun Energian toimitusjohtaja Juhani Järvelä kertoo.

Automaattinen lajittelu tehostaa materiaalien hyötykäyttöä

Jätteiden syntypaikkalajittelu on tärkeää, mutta ilman Oulun Energian kaltaisia investointisuunnitelmia Suomes­sa ei pystytä saavuttamaan EU:n jätedirektiivin edellyttämää kierrätystavoitetta. Vuoteen 2030 mennessä kierrätyk­sen tulisi lähes kaksinkertaistua nykytasosta. Jätteiden polttoa ei lasketa mukaan kierrätystavoitteisiin, joten kasvun tulee tapahtua materiaalien kierrätyksen kautta.

Kiertotalouden periaatteen mukaan jätteet pyritään hyödyntämään ensisijaisesti materiana ja vasta lopuksi ener­giana. Oulun Energian lajittelujakeina voisivat olla esimerkiksi erilaiset metallit ja uusiokäyttöön soveltuvat muo­vit, biojäte, energiantuotantoon soveltuva muovi sekä muu polttokelpoinen materiaali.

”Suunnitelmissamme on esimerkiksi tarkastella sekajätteen joukkoon jääneen kotitalouksien biojätteen mädättä­mistä metaaniksi. Tätä biokaasua voidaan käyttää esimerkiksi bensiini- ja dieselkäyttöisissä autoissa tai öljyn korvaajana teollisuudessa. Koska lajittelusta saatavan biojätteen määrä on huomattavan suuri, niin tällaiset uusiutuvat energiajalosteet edistävät kansallisia uusiutuvan energian tavoitteita”, Oulun Energian energian­tuotannosta vastaava liiketoimintajohtaja Pertti Vanhala toteaa.

Kiertotalousinvestointi voisi valmistua jo vuonna 2019

Automaattisen jätelajittelulinjaston hintahaarukka on tämän hetkisten arvioiden mukaan noin 15–30 miljoonaa euroa riippuen siitä, missä laajuudessa lajiteltujen uusiomateriaalien jatkojalostusta tehdään Oulun Energian toimesta. Uusi lajittelulinja mahdollisilla materiaalien jatkoprosessoinneilla voisi olla valmiina Ruskossa jo vuonna 2019. Aikatauluun vaikuttavat lupaprosessien ja teknologiaselvitysten kesto, jonka jälkeen päästään investointipäätösvaiheeseen, mikäli hankkeelle asetetut taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset täyttyvät.

Suunnitteilla oleva jätelajitteluinvestointi lisää materiaalikierrätystä ja vähentää nykyistä polttoon menevän jät­teen määrää, joten Oulun Energian mahdollisuus palvella uusia asiakkaita jätteiden hyötykäytössä kasvaa merkittä­västi.

”Voimme tulevaisuudessa tarjota modernia jätteiden käsittelyä koko Pohjois-Suomen kiertotalouden edistämi­seen. Uskomme, että investointi avaa myös uusia yhteistyömuotoja alueen toimijoiden kanssa. Investointi­suunnitelma liittyy myös saumattomasti yhtiömme ilmasto- ja ympäristötavoitteisiin, jotka tähtäävät hiili­neutraaliin energiantuotantoon vuoteen 2050 mennessä – 30 vuotta enne EU:n tavoitetta”, toimitusjohtaja Järve­lä toteaa ylpeänä.