Oulun Energian logo

Energiayhteisön perustaminen

Tiesitkö, että kerros- ja rivitaloasukkaatkin voivat tuottaa sähköä omaan käyttöönsä? Tämä on mahdollista energiayhteisön avulla, jonka perustajana voi olla esimerkiksi taloyhtiö tai joukko yksityishenkilöitä. He voivat yhdessä tuottaa uusiutuvaa energiaa ja hyötyä ylijäämäsähköstä aurinkopaneelien avulla.

Energiayhteisön idea on hankkia yhteinen tuotantolaitteisto, kuten aurinkopaneeleita, kerrostaloon. Kun energiayhteisö perustetaan, jokaiselle asunnolle taloyhtiössä määritellään oma prosentuaalinen osuus. Tämä osuus määrittää, miten ylijäämäsähkö jaetaan asuntojen, eli energiayhteisön jäsenten, kesken.

Kiinteistön sisäinen energiayhteisö käsittelee ainoastaan yksittäisen sähköliittymän takaisia kulutuksen ja tuotannon käyttöpaikkoja, ja se koskee vain kiinteistön sisällä tuotettua ja kulutettua energiaa. Energiayhteisön energia ei siirry jakeluverkon liittymispisteen yli, eikä se kulje jakeluverkon kautta. Energiayhteisö vähentää jäsentensä tarvetta ostaa sähköä, mikä lisää energiaomavaraisuutta.

Yhteisön voi perustaa ainoastaan saman liittymän sisälle eli kaikkien yhteisöön liittyvien käyttöpaikkojen tulee olla samassa liittymässä.

Energiayhteisön perustaminen on maksutonta ja perustettavan yhteisön tulee olla Oulun Energia Sähköverkko Oy:n verkkoalueella. Lisäksi kaikki energiayhteisöön liitettävät käyttöpaikat tulee olla saman sähköliittymän takana. Yhdessä liittymässä voi olla useampia energiayhteisöjä. Yksi käyttöpaikka voi kuulua vain yhteen yhteisöön kerrallaan.

Energiayhteisön hyödyt

Energiayhteisö tuottaa sähköä sekä taloyhtiön että asukkaiden käyttöön. Itse tuotetusta sähköstä ei tarvitse maksaa sähkön verkkopalvelumaksua eikä sähköveroa, mikä myös pienentää sähkön verkkopalvelulaskua.

Omalla aurinkovoimalalla tuotettu sähkö on täysin puhdasta lähienergiaa. Se on kokonaan uusiutuvaa ja hiilijalanjäljetöntä sähköä, mikä pienentää sekä taloyhtiön että asukkaiden hiilijalanjälkeä.

Jakotapana SMA tai SMB

Kun energiayhteisö tuottaa enemmän sähköä kuin se tarvitsee, ylimääräinen sähkö ja myyntituloja koskeva jakaminen voi tapahtua joko SMA- tai SMB-malleilla.

SMA

SMA-jakotavassa ylijäämäsähkö ja sen myynnistä saadut tuotot ohjataan sille käyttöpaikalle, jossa sähkö on alun perin tuotettu. Esimerkiksi kerros- ja rivitaloissa tämä tarkoittaa yleensä taloyhtiötä, joka omistaa aurinkopaneelit. Tämä edellyttää, että tuotantokäyttöpaikalla, eli siellä paikassa, missä aurinkopaneelit sijaitsevat, on voimassa oleva sopimus ylijäämäsähkön myynnistä.

SMB

SMB-jakotavassa ylijäämäsähkö ja myyntituloja koskevat tuotot jaetaan kaikille energiayhteisön käyttöpaikoille, eli asukkaille, heidän yhdessä sopimansa jakoperusteen perusteella. Tämä tarkoittaa sitä, että yhteisön asukkaat jakavat ylijäämäsähkön myyntituloja keskenään sovittujen perusteiden mukaisesti. Jokaisella asukkaalla tulee olla oma ylijäämäsähkön myyntisopimuksensa, jotta tulojen oikeudenmukainen jakaminen voidaan varmistaa.

Energiayhteisö voi valita jakotavan itse yhteisöä perustaessaan.

Kuinka perustaa energiayhteisö taloyhtiöön?

Energiayhteisön voi perustaa joko paikallinen energiayhteisö tai aktiivisten asiakkaiden ryhmä.

Paikallinen energiayhteisö:

  • Yhteisöä edustaa yksi oikeushenkilö, joka käsittelee kaikki energiayhteisöön kuuluvat asiat muiden jäsenten puolesta.
  • Paikallista energiayhteisöä ei voi perustaa ilman tätä edustavaa y-tunnuksen omaavaa oikeushenkilöä.

Aktiivisten asiakkaiden ryhmä:

  • Energiayhteisön loppukäyttäjät eivät toimi oikeushenkilön kautta, vaan sopivat keskinäiset vastuunsa ja velvoitteensa keskenään ja ovat ilmoittamansa edustajansa kautta yhteydessä verkkoyhtiöön.
  • Edustavan yhteyshenkilön oikeuksista tulee verkkoyhtiölle toimittaa yksittäinen kaikkien energiayhteisön osakkaiden allekirjoittama valtakirja.
  • Energiayhteisön osakkaina voi toimia oikeushenkilöt (esimerkiksi yritykset) ja luonnolliset henkilöt (esimerkiksi yksityiset asukkaat).

Energiayhteisön edustajana toimiminen:

Asiakkaalta tarvitaan liitteen energiayhteisön tai aktiivisten asiakkaiden ryhmän perustamisesta valtakirja tai taloyhtiön päätös asiasta.

Jotta voi perustaa aktiivisten asiakkaiden ryhmän, energiayhteisön jäsenten tulee allekirjoittaa ja toimittaa yksittäinen valtakirja tai taloyhtiön päätöksen asiasta, joka antaa oikeuden toimia yhteisön edustajana. Esimerkkidokumenttia voi käyttää valtakirjan pohjana, ja sen voi ladata (täältä). Valtakirjamallin löydät myös tämän sivun alaosasta.

Energiayhteisön edustaja on oikeutettu tekemään ilmoituksia jakeluverkonhaltijalle energiayhteisöä koskevissa asioissa yhteisön jäsenten puolesta. Edustaja on myös vastuussa siitä, että jakeluverkonhaltijalla on aina sopimuksen mukaiset ja ajantasaiset tiedot energiayhteisöstä.

Lisäksi edustajan tehtävänä on tiedottaa energiayhteisön muita loppukäyttäjiä energiayhteisön asioista ja mahdollisista muutoksista energiayhteisössä.

Miten toimia?

Edustaja toimittaa tuotetun energian osuudet käyttöpaikoittain. Valmiin excel-pohjan löydät täältä ja myös tämän sivun alalaidasta. Täytetty excel lisätään liitetiedostona tältä sivulta löytyvään energiayhteisön perustamislomakkeelle.

Energian jako-osuuksien summan on oltava yhteensä 100,00 %. Osuudet on ilmoitettava kahden desimaalin tarkkuudella (esim. 33,33 %). Eri käyttöpaikkojen osuuksien ei tarvitse olla keskenään yhtä suuria.

Oulun Energia Sähköverkko Oy perustaa valitun jakotavan SMA tai SMB mukaiset käyttöpaikkojen tuotantokäyttöpaikkatunnukset ja toimittaa ne energiayhteisön edustajalle. Käsittelemme energiayhteisön perustamisen noin 7–14 työpäivän kuluessa. Edustaja toimittaa ne kullekin energiayhteisön jäsenelle, jotta he voivat tehdä tuotannon ostosopimukset oman sähkönmyyjänsä kanssa.

Energiayhteisön perustamislomake

Enegiayhteisö

Aktiivisten asiakkaiden ryhmä

Lataa tästä energiayhteisön käyttöpaikkojen Excel-pohja sekä valtakirja energiayhteisön edustajalle

UKK Energiayhteisön perustaminen