Huolimattomuus johtaa infrarakenteiden vaurioitumiseen

10.06.2014 - 10:27

Oulun alueella tehdään paljon maanrakennustöitä, ja täältä löytyy paljon eri verkostoihin kuuluvia infrarakenteita. Infrastruktuurissa kaupungilla onkin kiinni suuri omaisuus. Kaiken kaikkiaan infrarakenteiden arvo Suomessa on noin 10 % maamme kansallisvarallisuudesta, jopa 77 miljardia euroa.Viime vuonna Oulun alueella tapahtui ennätysmäärä vahinkoja, joissa olemassa olevia infrarakenteita vahingoitettiin. Useassa kaivuvahingossa aiheutettiin vakava työturvallisuusriski kaivajille ja jopa sivullisille. Näistä vahingoista kertyy mittavia laskuja niin maanrakennusyrityksille kuin vakuutusyhtiöillekin. Lisäksi tällaiset vahingot hidastavat ja vaikeuttavat kaivutöiden etenemistä ja aiheuttavat tarpeetonta haittaa kunnan asukkaille eri energiahuoltoverkostojen jakelukatkoksina. Useimmat näistä tapauksista olisi estettävissä huolellisella työnsuunnittelulla ja ongelmatilanteiden ennakoimisella.Infrarakenteiden huomioimiseen onkin alettu panostaa enemmän kuin ennen. Keväällä 2014 Oulun kaupungin Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut yhteistyössä Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:n, Oulun Energia Kaukolämmön ja Oulun Veden kanssa järjestivät maksuttoman Turvallisuus ja ohjeistus maankaivutöissä -koulutuksen. Tilaisuudessa esiteltiin edellä mainittujen toimijoiden kaivuohjeistukset ja lupakäytännöt. Koulutuksen tavoitteena oli edistää kaivutyömaiden turvallisuutta ja ohjeistuksien mukaista toimintaa. Koulutus on tarkoitus tulevaisuudessa järjestää vuosittain. Kaupunki on järjestänyt vastaavia koulutuksia myös parina aikaisempana vuonna. Kevään 2014 koulutuksessa pyrittiin esittämään aiempaa tiiviimmin olennaisimmat turvallisuutta ja ohjeistuksia koskevat asiat.Lisäksi Oulun Taka-Laanilaan valmistui keväällä 2014 Suomen historian toinen Turvapuisto, joka toimii tulevaisuudessa työturvallisuuden koulutusratana. Turvapuisto Pohjois-Suomea on ollut rakentamassa yli 60 yritystä ja yhteisöä. Puiston esikuvana toimii Rudus Oy:n Espooseen vuonna 2009 perustama Euroopan ensimmäinen rakennusalan työturvallisuuden koulutusrata, Rudus Turvapuisto.Mukana puiston kehityksessä on ollut myös useita oppilaitoksia, ja opiskelijat tulevatkin olemaan Turvapuiston yksi tärkeimmistä vierailijaryhmistä. Työturvallisuuden oppiminen onkin syytä aloittaa jo opiskeluaikana. Turvapuistossa opitaan havaitsemaan vaarat ja opetetaan turvallisia työtapoja. Esimerkiksi Oulun ammattikorkeakoulun Tekniikan yksikkö järjestää nykyään työturvallisuuden kurssin, johon kuuluu vierailu turvapuistoon. Lisäksi opintopisteiden saamiseksi pitää suorittaa kolme eri turvallisuuskorttikoulutusta. Vaikka työturvallisuuden kehittäminen onkin puiston päätavoite, samalla siellä opitaan huomioimaan olemassa olevia infrarakenteita ja turvallisuutta näiden läheisyydessä työskenneltäessä. Rakenteiden huomioiminen kuuluukin olennaisena osana hyvään ja tuottavaan kaivutyöhön ja myös työturvallisuuteen. Infrarakenteiden huomioimisen parantamiseksi Oulun kaupunki pyrkii myös kehittämään omia toimintojaan esimerkiksi kaivu- ja yleisten alueiden lupien hakemisen yhteydessä. Kaikki Oulun alueen energiahuoltoverkostojen omistajat tarjoavat asiantuntija-apua ja sijaintitietoja kaapeleista ja putkistaan. Kuitenkin loppujen lopuksi kaikki lähtee kaivutyön suorittajista itsestään eli siitä, millä asenteella he lähtevät töitä tekemään. Suurin osa infrarakenteisiin liittyvistä vahingoista ja vaaratilanteista olisi vältettävissä huolellisuudella ja oikealla asenteella.********************************************************Tämä artikkeli on osa Oulun ammattikorkeakoulun rakennustekniikan koulutusohjelmaan kuuluvaa opinnäytetyötä. Opinnäytetyön tilaajina toimivat Oulun kaupunki Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy, Oulun Vesi ja Oulun Energia Kaukolämpö. Oulun Ammattikorkeakoulun toimesta opinnäytetyön ohjaajina toimivat Terttu Sipilä ja Ulla Paukkunen. Työ julkaistaan Theseus.fi nettisivuilla, johon on koottu Suomen ammattikorkeakoulusta valmistuneiden opinnäytetöitä.Arttu Orajärvi, Oulun AmmattikorkeakouluLähteet: Helsingin rakennusmestarit ja insinöörit jäsenlehti, Rudus.fi