Jätteiden lajittelulaitos edistää kiertotaloutta

Haluamme aktiivisesti edistää kiertotaloutta ja suunnitelmissamme on tarjota tulevaisuudessa laaja palvelukonsepti jätteiden käsittelyyn erityisesti jätehuollon tarpeisiin. Lue uutinen sivuiltamme.

Jätteiden lajittelulaitokselta tulee kierrätysmateriaalien lisäksi kierrätyspolttoainetta Oulun Energian biovoimalaitoksen ja ekovoimalaitoksen käyttöön Laanilaan.

Olemme selvittäneet lajittelulaitosta yhdyskuntajätteelle ja kotitalouksien lajittelemattomille sekajätekuormille (LARE-jäte), rakennus- ja purkujätteelle sekä kaupan ja teollisuuden jätteelle.

Kannattavuuslaskelmat osoittivat, että rakennus- ja purkujätteiden sekä teollisuuden ja kaupan jätteiden laitosmainen lajittelu on kustannustehokas tapa edistää Pohjois-Suomen kiertotaloutta.

Paras paikka lajittelulaitokselle on Ruskon jätekeskuksessa nykyisen lajitteluareena Laren vieressä. Uusi laitos tulee täydentämään Kiertokaaren vastuulle kuuluvan lajitteluareena Laren toimintaa.

Havainnekuva Ruskon jätekeskukseen, LARE-lajitteluareenan viereen tulevasta lajittelulaitoksesta.

Yhdyskuntajätteen osalta emme toistaiseksi ole löytäneet sopivaa laitoskonseptia, mutta sen osalta selvitykset jatkuvat. Yhdyskuntajätteen lajittelulaitos ja siihen liittyvä biojätteen mädätys ovat mukana YVA-selostuksessa. Katso liite sivun lopusta: YVA-selostus, huhtikuu 2018.

Jätteiden lajittelulaitokselta tulee laadukasta kierrätyspolttoainetta Oulun Energian uuden biovoimalaitoksen käyttöön Laanilaan. Lajittelun tuloksena syntyy myös kierrätyskelvotonta polttokelpoista jätettä, joka hyödynnetään energiaksi Laanilan ekovoimalaitoksella. Lajittelussa syntyvä hienoaines pyritään hyödyntämään maanrakennuksessa.

Jätteiden lajittelulaitos tukee kierrätystavoitteiden saavuttamista Pohjois-Suomessa. Materiaalikierrätykseen laitokselta saadaan muun muassa  muovia, metalleja, puuta, pahvia ja paperia. Jätteen energiankäytön ilmastovaikutus on pienempi kuin fossiilisella polttoaineella. Uusi lajittelulaitos vie osaltaan Oulun Energiaa kohti hiilineutraalia energiantuotantoa.

Lajittelulaitoksen materiaalitase

Rakennettava uusi lajittelulaitos on uusinta saatavilla olevaa tekniikkaa. Lajittelulaitoksessa jäte murskataan ja seulotaan erilaisin menetelmin. Modernein tekniikka on jätteen optista lajittelua, joka perustuu materiaalin tunnistamiseen ja halutun materiaalin poistamiseen isommasta virrasta. Hankkeessa selvitetään myös robottitekniikan käyttöä lajittelulaitoksella. Moderneja lajittelulaitteistoja toimittavat pääosin keskieurooppalaiset laitevalmistajat.


Toimintaperiaate. Jätettä voidaan esilajitella kaivureilla ennen varsinaiseen lajitteluprosessiin syöttämistä.

Aikataulu

Aloitamme laitteistojen hankintaprosessin ja tavoitteenamme on tehdä toimittajan valinta vuoden 2018 loppuun mennessä, jotta investointipäätös voidaan tehdä vuoden 2019 alussa. Rakentaminen voisi alkaa jo kesällä 2019 ja laitos olisi käytössä kesällä 2020.

Vastaa EU:n kierrätystavoitteisiin

Kiertotalouden periaatteiden mukaan jäte on ensisijaisesti käytettävä uudelleen materiana, sitten kierrätettävä ja vasta viimeiseksi hyödyntää energiana. Jätteen energiakäyttöä ei lasketa mukaan kierrätystavoitteisiin.

Hanke vastaa osaltaan EU:n tiukentuviin kierrätysvaatimuksiin. Yhdyskuntajätteen osalta kierrätystavoite on nousemassa 55 prosenttiin vuonna 2025 ja 60 prosenttiin vuonna 2030. Pakkausjätteen EU:n laajuinen kierrätystavoite puolestaan on 65 % vuoteen 2025 mennessä ja 70 % vuoteen 2030 mennessä.

Rakennus-ja purkujätteen sekä teollisuuden ja kaupan jätteiden lajittelussa erotellaan kierrätettäväksi muun muassa muoveja, kuituja, puuta ja metalleja. Kierrätykseen saadaan yhteensä noin 10-20 % sisään tulevasta jätteestä, riippuen materiaalien laadusta ja kysynnästä.

Ympäristövaikutusten arviointi

Jätteiden lajittelulaitoshankkeen YVA-selostuksesa on saatu yhteysviranomaisen perustellut päätelmät syyskuussa 2018. Nykyisen LARE-lajitteluareenan viereen toteutettava laitoskonsepti voidaan toteuttaa Kiertokaaren olemassa olevan ympäristöluvan puitteissa.

Hankkeen YVA-menettelyssä on tarkasteltu kolmea eri vaihtoehtoa:

Nollavaihtoehdossa VE0 tarkastellaan hankkeen toteuttamatta jättämistä. Suunniteltuja laitoksia ei rakenneta Laanilaan eikä Ruskoon.

Tutustu ympäristövaikutusten arviointiohjelmaan, joka on tämän sivun liitteenä.