Vesiensuojelu

Toimintamme merkittävimmät vesipäästöt aiheutuvat turvetuotannosta. Turvetuotannon vesipäästöjen vuotuiset vaihtelut voivat olla suuriakin, sillä ne riippuvat lähinnä sadannasta. Päästöjen hallintaan kuuluu olennaisena osana erilaiset vesiensuojelujärjestelmät, kuten öljyn- ja lietteenerottimet sekä turvetuotantoalueiden pintavalutuskentät.

Turvetuotantoa Oulun Energia -konsernissa harjoittaa Turveruukki Oy. Sen yhteensä noin 6 000 hehtaarin suuruiset tuotantosuot sijaitsevat pääosin Siikajoen, Oulujoen, Iijoen ja Siuruanjoen valuma-alueilla. Tuotantopinta-alasta jo 88 prosenttia on tehostetun vesienkäsittelyn piirissä.

Turvetuotannon vesistöpäästöt 2017

Päästökomponentti Tonnia
Kiintoaine 186
Typpi 43
Fosfori 1

Päästöjen rajoittaminen

Turvetuotannon aiheuttamat päästöt pienenevät jatkossa, sillä vanhat tuotantoalueet korvautuvat uusilla tuotantosoilla, joilla on tehokkaammat vesiensuojelujärjestelmät. Kaikilla uusilla alueilla johdetaan tuotantoalueiden vedet pintavalutuskenttien kautta alapuoliseen vesistöön.  Pintavalutuksessa turvetuotantoalueen kuivatusvedet johdetaan suon pintakerrokseen.Täällä kasvillisuus toimii mekaanisena suodattimena, johon kiintoaine ja liete tarttuvat. Liukoiset ravinteet pidättyvät kentälle kemiallisten ja biologisten prosessien vaikutuksesta. Turvetuotantosoiden tarkkailujen perusteella pintavalutuskentät poistavat keskimäärin kiintoaineesta 74 %, fosforista 37 % ja typestä 26 %.

Toppilan voimalaitoksella käytettävä jäähdytysvesi otetaan Toppilansalmesta. Lauhdeveden mukana mereen johdettava lämpökuorma riippuu kaukolämmön tarpeesta ja sähkön tuotannosta. Hyvästä laimentumisesta johtuen jäähdytysveden vaikutukset vesistöön ovat vähäisiä ja paikallisia.  Kaikki voimalaitoksella syntyvät jätevedet, jotka voivat sisältää öljyä tai turvelietteitä, johdetaan öljyn- ja lietteenerottimien kautta ennen laskemista jäähdytysveden joukkoon. Jätevesien kuormitusta tarkkaillaan kuukausittain useista näytteenottopaikoista.

Ekovoimalaitoksella syntyvät jätevedet käytetään pääosin edelleen hyödyksi eri prosessin osissa. Oulujokeen laitokselta palautuu ainoastaan laitoksen lämmönvaihtimissa kiertänyt jäähdytysvesi. Savukaasun lauhde johdetaan puhdistusprosessin jälkeen kaupungin viemäriin.