Luvat, tarkkailut ja raportit

Ympäristönsuojelulain mukaan toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, kuten melu-, pöly- ja ilmapäästöistä sekä vaikutuksista maaperään ja vesistöön, ympäristöriskeistä ja haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. Oulun Energialla on lupaviranomaisten myöntämät luvat toiminnalleen.

Ympäristövaikutusten seuranta

Seuraamme voimalaitosten ja turvetuotannon ympäristövaikutuksia luvissa annettujen määräysten ja viranomaisten hyväksymien tarkkailuohjelmien mukaisesti. Tarkkailu jakaantuu käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuihin.

  • Käyttötarkkailulla tarkoitetaan jokapäiväisten toimien kirjaamista toimintajärjestelmiin.
     
  • Päästötarkkailuun kuuluvat laitoksilta lähtevien päästöjen, esimerkiksi ilma- ja vesipäästöjen seuraaminen mittausten avulla.
     
  • Vaikutustarkkailulla seuraamme päästöjen aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Siihen kuuluvat yleisimmin vesistö- ja kalataloustarkkailua, mutta siihen voi kuulua myös pohjavesi-, pöly- ja melutarkkailua, liettymien ja veden pinnan korkeuden tarkkailua sekä luonnonsuojelullista tarkkailua, jotka sisältyvät usein turvetuotantoalueiden tarkkailuihin.

Näiden tulosten perusteella arvioimme toiminnan ympäristövaikutuksia ja raportoimme tulokset vuosittain viranomaisille.

Olemme osallistuneet Oulun kaupungin ilmanlaadun seurantaan yhdessä muiden Oulun tarkkailuvelvollisten teollisuuslaitosten kanssa vuodesta 1979 lähtien. Tarkkailun käytännön toteutuksesta vastaa Oulun seudun ympäristötoimi. Ilmanlaatua mitataan keskustan, Nokelan ja Pyykösjärven automaattisilla mittausasemilla. Ilmanlaaduntarkkailu käsittää rikkidioksidin, typpioksidin, hiilimonoksidin, haisevien rikkiyhdisteiden sekä hiukkasten pitoisuuksien mittauksia.

Voimalaitosten osalta osallistumme Oulujoen sekä Oulun edustan merialueen vesistö- ja kalataloustarkkailuihin. Turvetuotannon osalta olemme mukana toiminta-alueemme jokialueiden, kuten Siikajoen, Oulujoen, Kiiminkijoen, Iijoen ja Kuivajoen, tarkkailuissa. Tarkkailut toteutetaan alueen kuormittajien yhteistarkkailuina Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin ELY-keskusten hyväksymien tarkkailuohjelmien mukaisesti.

Tarkkailun tuottamia tietoja käytetään esimerkiksi arvioitaessa ympäristönsuojelutoimenpiteiden tehokkuutta ja riittävyyttä sekä harkittaessa lupamääräyksiä, kalatalousvelvoitteita ja muita korvauksia. Turvetuotantoa koskevissa lupapäätöksissä on pääsääntöisesti määrätty maksettavaksi vuotuinen kalatalousmaksu.

Raportit