Luonnon monimuotoisuus

Turvaamme luonnon monimuotoisuutta muun muassa huomioimalla luontoarvot turvetuotantoalueilla ja hankkimalla tuotantokäyttöön ainoastaan luonnontilansa menettäneitä ojitettuja soita. Merikosken kalatie puolestaan mahdollistaa vaelluskalojen nousun voimalaitoksen ohi Oulujokeen.

Turvetuotantoalueet

Hankimme turvetuotantoon ainoastaan luonnontilansa menettäneitä ojitettuja suoalueita. Joitakin aikaisemmin turvetuotantovarauksiin hankittuja luontoarvoiltaan merkittäviä suoalueita on siirretty luonnonsuojelutarkoituksiin. Viimeisimpänä kohteena suojeltiin lokakuussa 2016 Pudasjärvellä oleva noin 142 hehtaarin suuruinen Puolivälinsuo.

Turvetuotantoalueiden rakenteiden suunnittelussa ja toteuttamisessa voidaan ottaa luontoarvot huomioon. Esimerkiksi viitasammakoiden esiintymistä tuotantoalueen läheisyydessä voidaan tukea rakentamalla lajille erillisiä lisääntymisaltaita tai rakenteiden toteutuksessa otetaan huomioon sen soveltuminen lajin lisääntymiseen tai talvehtimiseen.

Turvetuotannosta poistuvia alueita voidaan käyttää alueen biodiversiteetin lisäämiseen. Vähäjärvisille alueille voidaan rakentaa linnuille sopivia lisääntymispaikkoja. Rantsilan Kurunnevalla turvetuotannosta poistuneelle alueelle rakennettiin noin sadan hehtaarin alueelle lintujärvi ja kosteikko. Karjonevan entinen tuotantoalue puolestaan vesitettiin ja liitettiin vieressä olevaan luonnonperintösäätiön alueeseen. Turvesoiden suosituin jälkikäyttömuoto on metsitys.

Paliskuntien alueilla turvetuotantoalueet ovat tuotantoaikana pois porotalouden käytöstä. Toisaalta turvetuotantoa varten rakennettu tiestö palvelee myös poronhoidossa.  Myöhemmin alueita voidaan käyttää muun muassa poronrehun viljelyyn. Myös luontainen kasvittuminen tuotannosta poistuneilla alueilla tuottaa poroille ravintoa.

Miehonsuon tuotannosta poistuneelle alueelle on perustettu tuhkakoealueita vuosina 2013 ja 2014. Kokeissa verrataan koostumukseltaan erilaisten tuhkien, kuten puu- ja turvetuhkan, vaikutusta alueen kasvittumiseen ja puunkasvuun. Vuonna 2016 perustettiin alueelle pajuviljelmä. Tulevina vuosina saadaan kokemusta siitä miten energiapaju kasvaa tuotannosta poistuneilla alueilla. Kokemusta saadaan myös siitä miten ne mahdollisesti maistuvat alueen riistaeläimille.

Turvetuotannon elinkaari näkyy selvästi Rantsilan Kurunnevan historiassa. Alueelta tuotettiin polttoturvetta Toppilan voimalaitokselle 30 vuotta. Toiminta toi Rantsilan seudulle kehitystoimintaa ja työpaikkoja. Tuotannon jälkeen alueet on otettu kuntalaisten hyödyksi virkistys- ja viljelykäyttöön ja vähävetiselle seudulle on saatu oma lintujärvi.

Kurunnevan lintukosteikkoKurunnevan lintukosteikko lokakuussa 2016

Merikosken voimalaitos

Merikosken voimalaitoksen viereen vuonna 2003 rakennettu kalatie mahdollistaa kalojen liikkumisen merialueelta jokialueelle. Merikosken voimalaitoksen yli on myös siirretty emokaloja yläpuoliselle jokialueelle sopiville lisääntymisalueille. Ylisiirtoja tehdään koeluontoisesti vielä lähivuosina.

Lue lisää Merikosken kalatiestä