Ympäristö- ja laatujärjestelmät

Oulun Energiassa ympäristö- ja laatutyö ovat osa jokapäiväistä toimintaa. Toimintamme jatkuvan kehittämisen takaavat osaltaan konsernin eri yksiköissä käytössä olevat laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmät.

Konsernitasolla laatu- ja ympäristötyöstä vastaa Laatu- ja ympäristöpalvelut -yksikkö. Sen merkittävimmät työt liittyvät ympäristölupien hallinnointiin, seurantaan, tarkkailuun ja raportointiin sekä voimalaitosten ympäristöasioiden hoitoon. Yksikkö myös valvoo toimintajärjestelmien auditointeihin liittyviä asioita sekä suunnittelee ja tekee tarvittaessa sisäisiä auditointeja.

Ympäristö- ja laatujärjestelmät

Energiantuotanto, johon kuuluvat polttoaineet, voimantuotanto ja energiakauppa sekä Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy ja Oulun Energia Urakointi Oy ovat sertifioitu ISO 14001:2004 ympäristöjärjestelmän piiriin. Järjestelmän keskeisiä osia ovat ympäristövaikutusten tunnistaminen sekä haitallisten vaikutusten pienentäminen.

Konsernin muut yksiköt on sertifioitu ISO 9001:2008 laatujärjestelmän puitteissa. Laatujärjestelmän tarkoituksena on parantaa jatkuvasti muun muassa asiakastyytyväisyyttä. Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:llä sekä Oulun Energia Urakointi Oy:llä on laatu- ja ympäristösertifikaattien lisäksi sertifioitu työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä OHSAS 18001:2007.

Energiatehokkuus

Oulun Energia on mukana energiatehokkuussopimuksissa, joiden tavoitteena on edistää energian tehokasta käyttöä ja vähentää ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä. Oulun Energialla sopimusten toteuttaminen näkyy muun muassa energiantuotannon tehostamisessa, polttoainevalinnoissa sekä verkostohäviöiden vähentämisessä niin kaukolämmön kuin sähkönkin osalta. Lisäksi asiakkaille ilmainen energianeuvonta auttaa tehostamaan omaa energiankäyttöä ja karsimaan turhaa kulutusta.

Energiatehokkuussopimukset vuosille 2017-2025 jatkavat kauden 2008-2016 sopimuksia. Vapaaehtoiset sopimukset ovat valtion ja toimialojen yhdessä valitsema tapa täyttää Suomelle asetetut EU:n energiatehokkuusvelvoitteet.

Uusi energiatehokkuuslaki astui voimaan vuonna 2015. Lain avulla kehitetään energiatehokkuutta, lisätään energiansäästöä sekä vähennetään energian loppukäytön ja primäärienergian kulutusta. Uudessa laissa suurille yrityksille on säädety velvoite tehdä yrityksen pakollinen energiakatselmus neljän vuoden välein. Laki koskee toimialasta riippumatta kaikkia yrityksiä, joiden työntekijämäärä on yli 250 henkilöä tai liikevaihto yli 50 miljoonaa ja taseen loppusumma yli 43 miljoonaa euroa.

Varmasti vihreää

DNV GL on varmentanut Oulun Energian uusiutuvilla polttoaineilla tuotetun ja hankitun vihreän sähkön mittaus-, laskenta- ja seurantamenettelyt sekä uusiutuvat polttoaine- ja energiatiedot. Vihreän sähkön, Vihreävirran ja Tuulivirran, myymisestä vastaa Oulun Sähkönmyynti Oy.

Toiminnan jatkuva parantaminen

Sertifikaatit eivät ole itsetarkoitus, vaan sertifioidut laatujärjestelmät ovat toiminnan jatkuvan parantamisen työkaluja, joita on aika ajoin myös uusittava. Varsinainen jatkuva kehitystyö alkaakin vasta siitä, kun sertifikaatti on saatu.

Oulun Energian ympäristö- ja laatuohjelmiin kirjataan joka vuosi kymmeniä toimenpiteitä, joille määrätään aikataulut ja vastuut ja joiden toteutumista seurataan. Vuosittaisilla johdon katselmuksilla ja sisäisillä auditoinneilla varmistetaan järjestelmien standardinmukaisuus, toimivuus ja jatkuva parantaminen. Lähivuosina saatetaan konserni kokonaisuudessaan laatu-, ympäristö- ja turvallisuussertifioinnin piiriin.