Markkinointirekisteriseloste

Henkilötietolain (1999/523) 10 §:n mukainen tietosuojaseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ
Oulun Sähkönmyynti Oy
Y-tunnus: 1703296-5
Käyntiosoite: Kasarmintie 6, 90130 Oulu
Postiosoite: PL 116, 90101 Oulu
Puhelin: 08 5584 3100
Sähköposti: osm@pohjoistavoimaa.fi

2. REKISTERIN NIMI
Oulun Sähkönmyynti Oy:n markkinointirekisteri

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Henkilötietoja voidaan käyttää Oulun Sähkönmyynti Oy:n ja sen omistavien osakasyhtiöiden, Oulun Energia Oy:n ja sen tytäryhtiöiden sekä muiden yhteistyökumppaneiden suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.  

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteri voi sisältää rekisteröidystä seuraavat tiedot:
nimi, arvo tai ammatti, ikä tai syntymävuosi, sukupuoli, äidinkieli, yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite), suoramarkkinoinnin luvat ja kiellot sekä yksi muu rekisteröityyn liitettävä tunnistetieto.

5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Henkilötietoja voidaan kerätä erilaisten markkinointitoimenpiteiden ja -kampanjoiden sekä muiden vastaavien toimenpiteiden yhteydessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. Henkilötietoja voidaan kerätä myös Oulun Sähkönmyynti Oy:n ja sen omistavien osakasyhtiöiden sekä Oulun Energia Oy:n ja sen tytäryhtiöiden asiakasrekistereistä, henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta yrityksiltä ja viranomaisilta (esimerkiksi väestötietojärjestelmästä, kaupparekisteristä, Fonecta Oy:n rekistereistä) sekä Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry:n ylläpitämistä kieltorekistereistä.

6. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU-ALUEEN TAI ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLE
Henkilötietoja voidaan luovuttaa ja siirtää kohdan 3. mukaiseen henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen Oulun Sähkönmyynti Oy:n alihankkijoille ja palveluntuottajille sekä Oulun Energia Oy:lle ja sen tytäryhtiöille.

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Henkilötiedot kerätään tietokantoihin, jotka on suojattu palomuureilla, viruksentorjuntaohjelmilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla. Rekisterin käyttöoikeudet ovat Oulun Sähkönmyynti Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat rekisterin tietoja työtehtävissään. Käyttöoikeuksien käyttö edellyttää Oulun Sähkönmyynti Oy:n pääkäyttäjän myöntämää käyttäjätunnusta ja salasanaa.

Manuaalisesti tallennettu aineisto säilytetään Oulun Sähkönmyynti Oy:n lukituissa ja valvotuissa toimitiloissa.

8. TARKASTUSOIKEUS
Jokaisella on henkilötietolain mukaisesti oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

Tarkastuspyyntö on esitettävä rekisterinpitäjälle kirjallisesti allekirjoitetulla asiakirjalla kirjeitse tai sähköpostitse yllä mainittuihin osoitteisiin tai henkilökohtaisesti Oulun Sähkönmyynti Oy:n asiakaspalvelutiloissa yllä mainitussa käyntiosoitteessa.  

9. KORJAUSOIKEUS
Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen henkilötiedon korjaamista.

Korjausvaatimus on esitettävä rekisterinpitäjälle kirjallisesti allekirjoitetulla asiakirjalla kirjeitse tai sähköpostitse yllä mainittuihin osoitteisiin tai henkilökohtaisesti Oulun Sähkönmyynti Oy:n asiakaspalvelutiloissa yllä mainitussa käyntiosoitteessa.  

10. KIELTO-OIKEUS
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Kieltopyyntö on esitettävä rekisterinpitäjälle kirjallisesti allekirjoitetulla asiakirjalla kirjeitse tai sähköpostitse yllä mainittuihin osoitteisiin tai henkilökohtaisesti Oulun Sähkönmyynti Oy:n asiakaspalvelutiloissa yllä mainitussa käyntiosoitteessa.