Asiakastietorekisteriseloste

Henkilötietolain (1999/523) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ
Oulun Sähkönmyynti Oy
Y-tunnus: 1703296-5
Käyntiosoite: Kasarmintie 6, 90130 Oulu
Postiosoite: PL 116, 90101 Oulu
Puhelin: 08 5584 3100
Sähköposti: osm@pohjoistavoimaa.fi

2. REKISTERIN NIMI
Oulun Sähkönmyynti Oy, Asiakastietorekisteri

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Oulun Sähkönmyynti Oy ja sen omistavat osakasyhtiöt (Haukiputaan Sähköosuuskunta, Kemin Energia Oy, Keminmaan Energia Oy, Raahen Energia Oy, Rantakairan Sähkö Oy, Tenergia Oy ja Tornion Energia Oy) sekä Oulun Energia Oy ja sen tytäryhtiöt noudattavat henkilötietojen käsittelyssä hyvää tietojenkäsittelytapaa ja lakisääteisiä velvoitteita.

Asiakastietorekisterin käyttötarkoitus on edellä mainittujen yhtiöiden sähkön siirto- ja myyntilaskutuksen sekä kaukolämmön laskutuksen asiakassuhteiden hoitaminen ja toiminnan kehittäminen. 

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Asiakassuhteeseen perustuvat yleiset tiedot kuten nimi, henkilötunnus, laskutustiedot ja laskutukseen liittyvät sopimus- ja yhteystiedot sekä asiakkaan erikseen ilmoittamat tiedot. Rekisteriin voidaan tarvittaessa kerätä Pohjoista voimaa Internet-sivustojen käyttöön ja palveluihin liittyviä lokitietoja, joiden perusteella kehitetään asiakaspalvelua. Asiakkaiden ja Oulun Sähkönmyynti Oy:n, sen asiakaspalvelun ja sen omistavien osakasyhtiöiden sekä Oulun Energia Oy:n ja sen tytäryhtiöiden välisiä puheluita voidaan tallentaa asiakastapahtuman varmentamiseksi ja palveluiden laadun kehittämiseksi.

5. SÄÄNNÖMUKAISET TIETOLÄHTEET
Liittymis-, sähkö- ja lämmönmyyntisopimukset, asiakkaan erikseen ilmoittamat tiedot sekä asiakassuhteeseen liittyvät sähköpostit. Oulun Sähkönmyynti Oy:n ja sen omistavien osakasyhtiöiden sekä Oulun Energia Oy:n ja sen tytäryhtiöiden sekä niiden alihankintaketjujen tuottamat tai toimittamat asiakassuhteen tiedot, kuten kulutus ja käyttöpaikkatiedot. Pohjoista voimaa Internet-sivustojen käytöstä kertyvät lokitiedostot. Puhelinyhteydessä suoritettavan asiakastapahtuman varmentaminen ja tallentaminen.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille lukuun ottamatta seuraavia tilanteita. Tietoja voidaan luovuttaa Oulun Sähkönmyynti Oy:n markkinointirekisteriin ja sen alihankkijoille ja palveluntuottajille sekä Oulun Energia Oy:lle ja sen tytäryhtiöille käytettäväksi Oulun Sähkönmyynti Oy:n ja sen omistavien osakasyhtiöiden, Oulun Energia Oy:n ja sen tytäryhtiöiden ja muiden yhteistyökumppaneiden suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa Oulun Sähkönmyynti Oy:n ja sen omistavien osakasyhtiöiden sekä Oulun Energia Oy:n ja sen tytäryhtiöiden alihankkijoille asiakassuhteen hoitamisen niin vaatiessa asiakkaan antamalla valtakirjalla tai asiakkaan pyynnöstä tiettyä tarkoitusta varten. Maksamattomien laskujen perintätoimenpiteitä varten voidaan luovuttaa yksittäisiä tietoja kyseessä olevan palvelun toimeksiannon pohjalta sitä suorittavalle yritykselle. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Jos henkilötietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, noudatetaan siirrossa henkilötietolain säännöksiä.

7. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Rekisteritiedot on suojattu henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Vain tietoihin oikeutetut ja määritellyt käyttäjät pääsevät käsittelemään ylläpitämiään tietoja. Rekisteristä otetaan säännöllisin väliajoin varmuuskopiot.

8. REKISTERIN TARKASTUSOIKEUS
Asiakkaalla on tarkistusoikeus Asiakasrekisterissä oleviin henkilökohtaisiin tietoihin henkilötietolain 26 § mukaisesti. Asiakasrekisterissä olevat tiedot toimitetaan ainoastaan kirjallisessa muodossa asiakkaan yhteystietojen perusteella postiosoitteeseen. Asiakastietojen tarkistamista voi pyytää henkilökohtaisesti käymällä Oulun Sähkönmyynti Oy:n asiakaspalvelussa, kirjallisella allekirjoitetulla asiakirjalla tai vastaavasti luotettavasti varmennetulla menetelmällä.

9. KIELTO-OIKEUS
Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta sekä henkilömatrikkelia ja sukutukimusta varten henkilötietolain 30 § mukaisesti. Asiakas voi tältä osin olla yhteydessä Oulun Sähkönmyynti Oy:n asiakaspalveluun puhelimitse 08 5584 3100, sähköpostitse osm@pohjoistavoimaa.fi tai postitse Oulun Sähkönmyynti Oy, Asiakaspalvelu, PL 116, 90101 Oulu.