Yli-Iin Sähkö Oy
Tilinpäätös

Tuloslaskelma

1000 EUR

1.1.-31.12.2013

1.1.-31.12.2012

Liikevaihto

124

1 464

Liiketoiminnan muut tuotot

140  
Materiaalit ja palvelut    

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

   
Aine- ja tarvikeostot -205 -751
Ulkopuoliset palvelut   -134
Materiaalit ja palvelut yhteensä -205 -885
Henkilöstökulut    
Palkat ja palkkiot   -223
Henkilösivukulut    
Eläkekulut 0 -46

Muut henkilösivukulut

-1 -12
Henkilöstökulut yhteensä -1 -281
Poistot ja arvonalentumiset    

Suunnitelman mukaiset poistot

 

-136

Liiketoiminnan muut kulut

-14

-164

LIIKEVOITTO (-TAPPIO)

45

-1

Rahoitustuotot ja -kulut    
Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista    
Muilta 0  
Muut korko- ja rahoitustuotot 3 14
Korkokulut ja muut rahoituskulut    
Muille 0  
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 3 14

VOITTO (TAPPIO) ENNEN
TILIN­PÄÄTÖS­SIIRTOJA JA VEROJA

48

13

Tuloverot

-12 -4

TILIKAUDEN TAPPIO/VOITTO

37

9

Tase

1000 EUR

31.12.2013

31.12.2012

VASTAAVAa

PYSYVÄT VASTAAVAT

 

 

Aineelliset hyödykkeet    
Maa- ja vesialueet   85
Rakennukset ja rakennelmat   77
Sähköverkosto   1 664
Koneet ja laitteet   118
Sijoitukset    
Muut osakkeet ja osuudet 255 255

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

255

2 199

VAIHTUVAT VASTAAVAT

 

 

Vaihto-omaisuus    
Aineet ja tarvikkeet   99
Saamiset    
Lyhytaikaiset saamiset    
Myyntisaamiset 7 376
Siirtosaamiset 2 12
Muut lyhytaikaiset saamiset 9 0
Rahat ja pankkisaamiset 677 851

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

695

1 339

VASTAAVAA YHTEENSÄ

950

3 538

 

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

   
Osakepääoma 336 336
Vararahasto   1 838
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 400  
Ed.tilikauden voitto/tappio 155 146

Tilikauden voitto/tappio

37 9

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

928 2 329

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ

   
Kertynyt poistoero   50

VIERAS PÄÄOMA

   

Liittymismaksut ja muut pitkäaikaiset velat

   
Liittymismaksut   806

Lyhytaikainen vieras pääoma

   
Ostovelat 10 200
Saadut ennakkomaksut   0
Siirtovelat 12 151
  22 1 158

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

950

3 538

Tilintarkastuskertomus

Yli-Iin Sähkö Oy:n yhtiökokoukselle

Olemme tilintarkastaneet Yli-Iin Sähkö Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.–31.12.2013. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta
ja siitä, että se antaa oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Tilintarkastajan velvollisuudet

Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä.

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Lausunto

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Oulussa, maaliskuun 10. päivänä 2014

Ernst & Young Oy
KHT-yhteisö

Risto J. Hyvönen
KHT

Sivun ylälaitaan