Turveruukki Oy
Tilinpäätös

Tuloslaskelma

1000 EUR

1.1.-31.12.2013

1.1.-31.12.2012

Liikevaihto

21 697

22 505

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden
varastojen lisäys (+)
tai vähennys (-)
+ 1 831
- 635
Valmistus omaan käyttöön
+ 1 785
+ 2 389

Liiketoiminnan muut tuotot

111 30
Materiaalit ja palvelut 20 445 19 324
Henkilöstökulut 1 117 1 130
Poistot ja arvonalentumiset 2 096 2 220

Liiketoiminnan muut kulut

1 363 1 280

LIIKEVOITTO (-TAPPIO)

402

335

Rahoitustuotot ja -kulut 584 484

VOITTO (TAPPIO) ENNEN
SATUNNAISIA ERIÄ

-

182

-

149

VOITTO (TAPPIO) ENNEN
TILIN­PÄÄTÖS­SIIRTOJA JA VEROJA

-

182

-

149

Tilin­päätös­siirrot    

Tuloverot

1 7

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

-

183

-

155

Tase

1000 EUR

31.12.2013

31.12.2012

VASTAAVAa

PYSYVÄT VASTAAVAT

 

 

Aineettomat hyödykkeet 366 424
Aineelliset hyödykkeet 29 588 26 694
Sijoitukset 12 12

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

29 966

27 130

VAIHTUVAT VASTAAVAT

 

 

Vaihto-omaisuus 8 809 6 977
Lyhytaikaiset saamiset 4 622 4 162
Rahat ja pankkisaamiset 118 9

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

13 549

11 148

VASTAAVAA YHTEENSÄ

43 514

38 278

 

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

   
Osakepääoma 1 626 1 626
Ylikurssirahasto 2 075 2 075
Edellisten tilikausien voitto (tappio) 6 760 6 915

Tilikauden voitto (tappio)

- 183
- 155

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

10 278 10 461

PAKOLLISET VARAUKSET

707 694

VIERAS PÄÄOMA

   

Pitkäaikainen vieras pääoma

16 438 17 797
Lyhytaikainen vieras pääoma 16 092 9 326

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

32 530 27 123

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

43 514

38 278

Rahoituslaskelma

1000 EUR

1.1.-31.12.2013

1.1.-31.12.2012

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

   
Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä
- 182
- 149
Oikaisut    
Suunnitelman mukaiset poistot 2 096 2 220
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua 12 16
Rahoitustuotot ja -kulut 584 484
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 2 511 2 572

Käyttöpääoman muutos:

   

Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+)

- 460
- 461

Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+)

- 1 831
+ 635

Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-)

+ 24
- 3 576

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja

+ 243
- 1 030

Saadut osingot liiketoiminnasta

2 2

Saadut korot liiketoiminnasta

6 70

Maksetut korot liiketoiminnasta

- 592
- 556

Välittömät verot

- 1
- 7

Rahavirta ennen satunnaisia eriä

- 342
- 1 521
Liiketoiminnan rahavirta (A)

-

342

-

1 521

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

   

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin
hyödykkeisiin

- 4 932
- 3 718
Investointien rahavirta (B)

-

4 932

-

3 718

Rahoituksen RAHAVIRTA

   

Lyhytaikaisten lainojen muutos

+ 6 742
+ 1 862

Pitkäaikaisten lainojen muutos

- 1 359
- 1 952
Rahoitusten rahavirta (C)

+

5 383

-

91

RAHAVAROJEN MUUTOS (A+B+C)
LISÄYS (+) / VÄHENNYS (-)

+

109

-

5 330

     
Rahavarat tilikauden alussa
- 9
- 5 339

Rahavarat tilikauden lopussa

+ 118
+ 9

Tilintarkastuskertomus

Turveruukki Oy:n yhtiökokoukselle

Olemme tilintarkastaneet Turveruukki Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.–31.12.2013. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Tilintarkastajan velvollisuudet

Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä.

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Lausunto

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Oulussa, maaliskuun 10. päivänä 2014

Ernst & Young Oy
KHT-yhteisö

Risto J. Hyvönen
KHT

Sivun ylälaitaan