Oulun Sähkönmyynti Oy
Tilinpäätös

Tuloslaskelma

1000 EUR

1.1.-31.12.2013

1.1.-31.12.2012

Liikevaihto

111 995

115 793

Liiketoiminnan muut tuotot

598

376

Materiaalit ja palvelut    

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

   
Ostot tilikauden aikana
100 165  
106 807  

Palvelujen ostot

247 100 411
233 107 039
Henkilöstökulut
   
   
Palkat ja palkkiot
1 810  
1 437  
Henkilösivukulut
   
   
Eläkekulut
313  
254  

Muut henkilösivukulut

57 2 180
47 1 738
Poistot ja arvonalentumiset    

Suunnitelman mukaiset poistot

1 437

1 437

Liiketoiminnan muut kulut

4 570

4 388

LIIKEVOITTO (-TAPPIO)

3 994

1 568

Rahoitustuotot ja -kulut    
Muut rahoitus- ja korkotuotot
200  
73  
Korkokulut ja muut rahoituskulut    

Saman konsernin yrityksille

-182  
-301  

Muille

-83 -65
-91 -318

VOITTO (TAPPIO) ENNEN
TILINPÄÄTÖS­SIIRTOJA JA VEROJA

3 930

1 249

Tilinpäätös­siirrot    
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 1 437 1 323

Tuloverot

161  

Muut välittömät verot

2

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

5 205

2 570

Tase

1000 EUR

31.12.2013

31.12.2012

VASTAAVAa

A PYSYVÄT VASTAAVAT

 

 

I Aineettomat hyödykkeet    
Liikearvo 3 603 5 040
Ennakkomaksut 117  
  3 721 5 040
III Sijoitukset    
Osakkeet ja osuudet 10 10

A PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

3 731

5 050

B VAIHTUVAT VASTAAVAT

 

 

II Saamiset    
Lyhytaikaiset saamiset    
Myyntisaamiset 20 501 10 749
Muut saamiset   8 464
Siirtosaamiset 4 985 4 330
  25 486 23 544
     

IV Rahat ja pankkisaamiset

14 613

14 626

B VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

40 100

38 169

VASTAAVAA YHTEENSÄ

43 830

43 219

 

VASTATTAVAA

A OMA PÄÄOMA

   
I Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma 1 871 1 871
IV Edellisten tilikausien voitto (tappio) 2 664 94

V Tilikauden voitto (tappio)

5 205

2 570

A OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

9 739

4 535

B TILINPÄÄTÖS­SIIRTOJEN KERTYMÄ    
Poistoero 3 603 5 040

D VIERAS PÄÄOMA

 

 

I Pitkäaikainen    

Velat saman konsernin yrityksille

707 3 022

Pääomalainat

2 911 4 348

 

3 618

7 370

II Lyhytaikainen

 

 

Lainat muilta luotonantajilta 250 250
Velat saman konsernin yrityksille 13 688 18 090
Ostovelat 165 96
Muut velat 11 873 7 216
Siirtovelat 894 623

26 870

26 275

D VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

30 488

33 645

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

43 830

43 219

Rahoituslaskelma

1000 EUR

1.1.-31.12.2013

1.1.-31.12.2012

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

   
Liikevoitto 3 994 1 568
Oikaisut liikevoittoon 1 437 1 437
Käyttöpääoman muutos -367 12 473
Maksetut korot ja maksut muista    
liiketoiminnan rahoituskuluista -265 -391
Saadut korot liiketoiminnasta 200 73

Maksetut välittömät verot

-161 -2
Liiketoiminnan rahavirta

4 838

15 156

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

   
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin
-117 0
Investointien rahavirta

-117

0

Rahoituksen rahavirta

   
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -4 733 -1 424
Rahoituksen rahavirta

-4 733

-1 424

Rahavarojen muutos

-13

13 733

Rahavarojen muutos    

Rahavarat 31.12.

14 613 14 626

Rahavarat 1.1.

14 626 893
  -13 13 733
Käyttöpääoman muutos    

Lyhytaikaisten liikesaamisten lis.- /väh.+

-1 943 4 835

Lyhytaikaisten velkojen lis.+ /väh. -

1 576 7 638
  -367 12 473

Tilintarkastuskertomus

Oulun Sähkönmyynti Oy:n yhtiökokoukselle

Olemme tilintarkastaneet Oulun Sähkönmyynti Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.–31.12.2013. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Tilintarkastajan velvollisuudet

Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä.

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Lausunto

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Oulussa, maaliskuun 3. päivänä 2014

Ernst & Young Oy
KHT-yhteisö

Risto J. Hyvönen
KHT

Sivun ylälaitaan