Oulun Energia Urakointi Oy
Tilinpäätös

Tuloslaskelma

1000 EUR

1.1.-31.12.2013

1.1.-31.12.2012

Liikevaihto

14 106

12 619

Valmistus omaan käyttöön 1  

Liiketoiminnan muut tuotot

303 323
Materiaalit ja palvelut    

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

   
Ostot tilikauden aikana
4 870  
4 097  

Varastojen lisäys - tai vähennys +

 
23  

Palvelujen ostot

2 537 7 407
2 709 6 829
Henkilöstökulut    
Palkat ja palkkiot
3 040  
2 859  
Henkilösivukulut
   
   
Eläkekulut
537  
495  

Muut henkilösivukulut

129 3 707
150 3 505
Poistot ja arvonalentumiset    

Suunnitelman mukaiset poistot

99

69

Liiketoiminnan muut kulut

1 938

1 972

LIIKEVOITTO (-TAPPIO)

1 258

567

Rahoitustuotot ja -kulut    
Muut rahoitus- ja korkotuotot 7 7
Korkokulut ja muut rahoituskulut    

Saman konsernin yrityksille

   

Muille

-1 -1

VOITTO (TAPPIO) ENNEN
TILINPÄÄTÖS­SIIRTOJA JA VEROJA

1 264

573

Tilinpäätö­ssiirrot    
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)    

Tuloverot

236 197

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

1 028

376

Tase

1000 EUR

31.12.2013

31.12.2012

VASTAAVAa

A PYSYVÄT VASTAAVAT

 

 

I Aineettomat hyödykkeet    
Muut pitkävaikutteiset menot 12 17
II Aineelliset hyödykkeet    
Koneet ja kalusto 497 371
Muut aineelliset hyödykkeet 86  
  582 371
     

A PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

594

389

B VAIHTUVAT VASTAAVAT

 

 

II Saamiset    
Lyhytaikaiset saamiset    
Myyntisaamiset 2 888 2 489
Muut saamiset 4 0
Siirtosaamiset 1 099 394
  3 992 2 883
III Rahoitusarvopaperit    
Muut arvopaperit   2 000
     

IV Rahat ja pankkisaamiset

3 346

1 499

B VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

7 338

6 382

VASTAAVAA YHTEENSÄ

7 932

6 771

 

VASTATTAVAA

A OMA PÄÄOMA

   
I Osakepääoma 250 250
Vapaan oman pääoman rahasto 2 127 2 127
IV Edellisten tilikausien voitto (tappio) 942 565

V Tilikauden voitto (tappio)

1 028 376

A OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

4 346 3 319

C PAKOLLISET VARAUKSET

   
Muut pakolliset varaukset 572 585

C PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ

572 585

D VIERAS PÄÄOMA

   

II Lyhytaikainen

   
Ostovelat 732 939
Velat saman konsernin yrityksille 235 225
Muut velat 573 248
Siirtovelat 1 474 1 455

D VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

3 014 2 867

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

7 932

6 771

Rahoituslaskelma

1000 EUR

1.1.-31.12.2013

1.1.-31.12.2012

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

   
Liikevoitto 1 258 567
Oikaisut liikevoittoon 85 458
Käyttöpääoman muutos 1 038 59
Maksetut korot ja maksut muista    
liiketoiminnan rahoituskuluista -1 -1
Saadut korot liiketoiminnasta 7 7

Maksetut välittömät verot

-236 -197
Liiketoiminnan rahavirta

2 151

893

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

   
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin
-304 -125
Aineettomien ja aineellisten luovutustulot   47
Investointien rahavirta

-304

-77

Rahoituksen rahavirta

0

0

Rahavarojen muutos

1 847

815

Rahavarojen muutos    

Rahavarat 31.12.

3 346 1 499

Rahavarat 1.1.

1 499 683
 

1 847

815

Käyttöpääoman muutos    

Lyhytaikaisten liikesaamisten lisäys- /vähennys+

892 586

Vaihto-omaisuuden lisäys- /vähennys+

0 23

Lyhytaikaisten velkojen lisäys+/vähennys-

147 -551
  1 038 59

Tilintarkastuskertomus

Oulun Energia Urakointi Oy:n yhtiökokoukselle

Olemme tilintarkastaneet Oulun Energia Urakointi Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.–31.12.2013. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Tilintarkastajan velvollisuudet

Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä.

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Lausunto

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Oulussa, maaliskuun 10. päivänä 2014

Ernst & Young Oy
KHT-yhteisö

Risto J. Hyvönen
KHT

Sivun ylälaitaan