Oulun Energia liikelaitos
Tilinpäätös

Tuloslaskelma

1000 EUR

1.1.-31.12.2013

1.1.-31.12.2012

Liikevaihto

183 028

180 277

Valmistus omaan käyttöön (+)

4

15

Liiketoiminnan muut tuotot

5 987

6 122

Materiaalit ja palvelut    

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

   
Ostot tilikauden aikana
115 748  
113 650  
Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+)
32  
-558  

Palvelujen ostot

16 091 131 871
17 952 131 044
Henkilöstökulut
   
   
Palkat ja palkkiot
8 070  
7 512  
Henkilösivukulut
   
   
Eläkekulut
2 356  
2 141  

Muut henkilösivukulut

443 10 869
456 10 109
Poistot ja arvonalentumiset    

Suunnitelman mukaiset poistot

15 113

14 182

Liiketoiminnan muut kulut

9 639

4 575

Liikeylijäämä (-alijäämä)

21 527

26 504

Rahoitustuotot ja -kulut    
Korkotuotot 3 518 3 687
Muut rahoitustuotot 262 4 623
Kunnalle maksetut korkokulut -587 -764
Muille maksetut korkokulut -681 -191
Sijoitetun pääoman korvaus -20 975 -20 975

Muut rahoituskulut

-10 -18 474
-17 -13 637

Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä

3 053

12 867

Satunnaiset tuotot ja -kulut    
Satunnaiset tuotot 0 0

Satunnaiset kulut

0

0

Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia

3 053

12 867

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)

Vapaaehtoisten varausten lisäys (-)

tai vähennys (+)

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

3 053

12 867

Tase

1000 EUR

31.12.2013

31.12.2012

VASTAAVAa

A PYSYVÄT VASTAAVAT

 

 

I Aineettomat hyödykkeet    
Muut pitkävaikutteiset menot 1 736 897
  1 736 897
II Aineelliset hyödykkeet    
Maa- ja vesialueet 1 1
Rakennukset 33 847 33 996
Kiinteät rakenteet ja laitteet 163 630 150 331
Koneet ja kalusto 581 617
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 20 677 33 499
  218 735 218 444
III Sijoitukset    
Osakkeet ja osuudet 88 518 70 747

Saamiset kunnalta

175

174

88 694

70 921

A PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

309 165

290 262

B VAIHTUVAT VASTAAVAT

 

 

I Vaihto-omaisuus    
Aineet ja tarvikkeet 5 932 5 964
II Saamiset    
Pitkäaikaiset saamiset    
Lainasaamiset 52 406 56 541
Lyhytaikaiset saamiset    
Myyntisaamiset 16 475 36 000
Lainasaamiset 7 357 2 686
Saamiset kunnalta   1 973
Siirtosaamiset 25 319 9 886
  49 150 50 545

IV Rahat ja pankkisaamiset

2 874

4 166

B VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

110 362

117 216

VASTAAVAA YHTEENSÄ

419 527

407 478

 

VASTATTAVAA

A OMA PÄÄOMA

   
I Peruspääoma 60 442 60 442
IV Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 188 476 175 609

V Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

3 053

12 867

A OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

251 971

248 918

C PAKOLLISET VARAUKSET

 

 

Eläkevaraukset 42 41
Muut pakolliset varaukset   198

C PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ

42

239

D VIERAS PÄÄOMA

 

 

I Pitkäaikainen    
Lainat rahoituslaitoksilta 56 653 27 482
Lainat kunnalta 41 400 44 022
Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat 41 970 40 121
  140 024 111 625

II Lyhytaikainen

 

 

Lainat rahoituslaitoksilta 5 828 13 046
Lainat kunnalta 2 622 2 622
Saadut ennakot   12
Ostovelat 9 591 12 884
Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat 4 482 15 484
Siirtovelat 4 966 2 648

27 490

46 696

D VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

167 513

158 321

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

419 527

407 478

Rahoituslaskelma

1000 EUR

1.1.-31.12.2013

1.1.-31.12.2012

Toiminnan ja investointien rahavirta

Tulorahoitus

 

 

Liikeylijäämä (-alijäämä)
21 527  
26 504  
Poistot ja arvonalentumiset
15 113  
14 182  
Rahoitustuotot ja -kulut
-18 474  
-13 636  
Muut tulorahoituksen korjauserät
-197 17 969
-55 26 995
     
Investoinnit    
Investointimenot
-34 014  
-36 485  

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot

  -34 014
278 -36 207
Toiminnan ja investointien rahavirta

-16 045

-9 212

Rahoituksen rahavirta

     

Antolainauksen muutokset

 

 

Antolainasaamisten lisäykset kunnalle (-)
-5 653  
-34  
Antolainasaamisten lisäykset muille (-)
   
-138  
Antolainasaamisten vähennykset muilta (+)
  -5 653
6 -166
     
Lainakannan muutokset    
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta
25 000  
20 000  
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta
-2 622  
-2 622  
Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta
-3 046 19 332
-3 046 14 332
Oman pääoman muutokset    
Ylijäämän palautus kunnalle  
-10 000 -10 000
Muut maksuvalmiuden muutokset    
Vaihto-omaisuuden muutos
32  
-559  
Saamisten muutos kunnalta
1 955  
264  
Saamisten muutos muilta
9 226  
12 098  
Korottomien velkojen muutos kunnalta
-493  
-151  
Korottomien velkojen muutos muilta
-9 646 1 074
-15 941 -4 289
Rahoituksen rahavirta

14 753

-123

Rahavarojen muutos

-1 292

-9 335

     
Rahavarojen muutos    

Rahavarat 31.12.

2 874  
4 166  

Rahavarat 1.1.

4 166

-1 292

13 501

-9 335

Sivun ylälaitaan