Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy
Tilinpäätös

Tuloslaskelma

1000 EUR

1.1.-31.12.2013

1.1.-31.12.2012

Liikevaihto

28 347

26 628

Valmistus omaan käyttöön 12 16

Liiketoiminnan muut tuotot

231

294

Materiaalit ja palvelut    

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

   
Ostot tilikauden aikana
6 316  
5 997  

Palvelujen ostot

1 139 7 455
1 087 7 085
Henkilöstökulut
   
   
Palkat ja palkkiot
1 689  
1 424  
Henkilösivukulut
   
   
Eläkekulut
961  
697  

Muut henkilösivukulut

57 2 706
55 2 176
Poistot ja arvonalentumiset    

Suunnitelman mukaiset poistot

7 839

7 852

Liiketoiminnan muut kulut

2 675

2 649

LIIKEVOITTO (-TAPPIO)

7 916

7 176

Rahoitustuotot ja -kulut    
Muut rahoitus- ja korkotuotot
69  
77  
Korkokulut ja muut rahoituskulut    

Saman konsernin yrityksille

-3 243  
-3 310  

Muille

1 -3 174
-1 -3 234

VOITTO (TAPPIO) ENNEN
TILINPÄÄTÖS­SIIRTOJA JA VEROJA

4 742

3 942

Tilinpäätössiirrot    
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) -4 300 -3 500

Tuloverot

121 73

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

320

369

Tase

1000 EUR

31.12.2013

31.12.2012

VASTAAVAa

A PYSYVÄT VASTAAVAT

 

 

I Aineettomat hyödykkeet    
Muut pitkävaikutteiset menot 120 124
     
II Aineelliset hyödykkeet    
Maa-alueet 118 34
Rakennukset ja rakennelmat 2 934 2 064
Koneet ja kalusto 158 191
Muut aineelliset hyödykkeet 109 926 107 482
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 2 044 1 055
  115 181 110 825

A PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

115 301

110 949

B VAIHTUVAT VASTAAVAT

 

 

I Vaihto-omaisuus    
Aineet ja tarvikkeet 99  
II Saamiset    
Lyhytaikaiset saamiset    
Myyntisaamiset 11 440 16 553
Muut saamiset 0  
Siirtosaamiset 608  
  12 049 16 553
III Rahoitusarvopaperit    
Muut arvopaperit   5 000

IV Rahat ja pankkisaamiset

14 766

1 910

B VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

26 914

23 463

VASTAAVAA YHTEENSÄ

142 214

134 412

 

VASTATTAVAA

A OMA PÄÄOMA

   
I Osakepääoma 6 200 5 950

Vapaan oman pääoman rahasto

22 061 20 873
IV Edellisten tilikausien voitto (tappio) 1 493 1 125

V Tilikauden voitto (tappio)

320 369

 

30 075 28 316

B TILINPÄÄTÖS­SIIRTOJEN KERTYMÄ

   
Poistoero 23 960 19 610

C PAKOLLISET VARAUKSET

   
Eläkevaraukset 201 147

D VIERAS PÄÄOMA

 

 

I Pitkäaikainen    
Velat saman konsernin yrityksille 20 340 20 340
Pääomalainat 29 116 29 998

Muut velat/Liittymismaksut ja
muut velat

27 041 25 293

 

76 497

75 631

II Lyhytaikainen

 

 

Ostovelat 3 830 4 445
Velat saman konsernin yrityksille 4 850 4 198
Muut velat 1 547 1 397
Siirtovelat 1 255 667
11 481 10 707

D VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

87 978 86 339

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

142 214

134 412

Rahoituslaskelma

1000 EUR

1.1.-31.12.2013

1.1.-31.12.2012

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

   
Liikevoitto 7 916 7 176
Oikaisut liikevoittoon 7 893 7 661
Käyttöpääoman muutos 10 251 1 117
Maksetut korot ja maksut muista    
liiketoiminnan rahoituskuluista -3 242 -3 311
Saadut korot liiketoiminnasta 69 77

Maksetut välittömät verot

-121 -73
Liiketoiminnan rahavirta

22 764

12 647

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

   

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin

-10 356 -11 237

Aineettomien ja aineellisten luovutustulot

110  
Investointien rahavirta

-10 246

-11 237

Rahoituksen rahavirta

   
Saadut liittymismaksut 942 1 004
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -882 -882
Rahoituksen rahavirta

59

121

Rahavarojen muutos

12 577

1 531

Rahavarojen muutos    

Rahavarat 31.12.

14 766 1 910

Yli-Iin osittais­jakautumisessa saadut rahavarat 1.1.

279  

Rahavarat 1.1.

1 910 378
  12 577 1 531
Käyttöpääoman muutos    

Lyhytaikaisten liikesaamisten lis.- /väh.+

9 689 2 459

Lyhytaikaisten velkojen lis.+ /väh. -

562 -1 342
  10 251 1 117

Tilintarkastuskertomus

Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:n yhtiökokoukselle

Olemme tilintarkastaneet Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.–31.12.2013. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Tilintarkastajan velvollisuudet

Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä.

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Lausunto

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Oulussa, maaliskuun 10. päivänä 2014

Ernst & Young Oy
KHT-yhteisö

Risto J. Hyvönen
KHT

 

 

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus sähköliiketoimintojen eriyttämisestä (79/2005)
Energiamarkkinaviraston suositus (Dnro 124/2013) 19.2.2013

Sähköverkkoliiketoiminnan tuloslaskelma

1000 EUR

1.1.-31.12.2013

1.1.-31.12.2012

LIIKEVAIHTO

28 347

26 628

Valmistus omaan käyttöön (+)

12

16

Liiketoiminnan muut tuotot    

Muut liiketoiminnan muut tuotot

231

294

Materiaalit ja palvelut    
Aineet, tarvikkeet ja tavarat    
Ostot tilikauden aikana    
Häviösähkö
1 866  
2 077  
Muut ostot tilikauden aikana
170  
71  
Ulkopuoliset palvelut    

Alueverkko-, kantaverkko- ja verkkopalvelumaksut

4 281  
3 849  

Muut ulkopuoliset palvelut

1 139 7 455
1 087 7 085
Henkilöstökulut    
Palkat ja palkkiot
1 689  
1 424  
Henkilösivukulut    
Eläkekulut
961  
697  
Muut henkilösivukulut
57 2 706
55 2 176
Poistot ja arvonalentumiset    
Suunnitelman mukaiset poistot    
Sähköverkon hyödykkeistä
7 791  
7 815  

Muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä

48 7 839
37 7 852
Liiketoiminnan muut kulut    
Vuokrakulut
139  
113  

Muut liiketoiminnan muut kulut

2 536 2 675
2 536 2 649

Liikevoitto (-tappio)

7 916

7 176

Rahoitustuotot ja -kulut    
Muut korko- ja rahoitustuotot    
Muilta
69  
77  
Korkokulut ja muut rahoituskulut    

Muille

-3 242 -3 174
-3 311 -3 234

Voitto (tappio) ennen

satunnaisia eriä

4 742

3 942

Satunnaiset erät

0

0

Voitto (tappio) ennen TILINPÄÄTÖS­SIIRTOJA ja veroja

4 742

3 942

Tilinpäätössiirrot

 

 

Poistoeron muutos sähköverkon hyödykkeistä

-4 300 -3 500

Tuloverot

-121

-73

Tilikauden voitto (tappio)

320

369

 

Sähköverkkoliiketoiminnan tase

1000 EUR

31.12.2013

31.12.2012

VASTAAVAa

A PYSYVÄT VASTAAVAT

   
I Aineettomat hyödykkeet    
Sähköverkon aineettomat hyödykkeet 120 124
     
II Aineelliset hyödykkeet    
Sähköverkon aineelliset hyödykkeet 112 978 109 580
Muut aineelliset hyödykkeet 158 191
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 2 044 1 055

A PYSYVÄT VASTAAVAT yhteensä

115 301

110 949

B VAIHTUVAT VASTAAVAT

 

 

I Vaihto-omaisuus 99  
II Saamiset    
Lyhytaikaiset saamiset    
Myyntisaamiset 11 440 16 553
Sisäiset saamiset 608  
Saamiset muilta 0  
  12 049 16 553
III Rahoitusarvopaperit   5 000

IV Rahat ja pankkisaamiset

14 766

1 910

B VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

26 914

23 463

VASTAAVAA YHTEENSÄ

142 214

134 412

 

VASTATTAVAA

A OMA PÄÄOMA

   
I Osake-, osuus-, tai muu vastaava pääoma 6 200 5 950
IV Muut rahastot    
Muut muut rahastot 22 061 20 873
VI Edellisten tilikausien voitto (tappio) 1 493 1 125

VII Tilikauden voitto (tappio)

320

369

  30 075 28 316

B TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ

   
Poistoero

23 960

19 610

C PAKOLLISET VARAUKSET

201

147

D VIERAS PÄÄOMA

   
Pitkäaikainen vieras pääoma    
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma    
Muut velat 49 456 50 338
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma    

Palautettavat liittymismaksut

27 041

25 293

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 76 497 75 631
   
Lyhytaikainen vieras pääoma    
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma    
Muut velat saman konsernin yrityksille 882 882
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma    
Ostovelat 3 830 4 445
Siirtovelat 1 255 667
Muut velat saman konsernin yrityksille 3 968 3 316
Muut velat 1 547 1 397

11 481

10 707

D VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

87 978

86 339

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

142 214

134 412

 

Oulun Energia

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus sähköliiketoimintojen eriyttämisestä (79/2005)

1000 EUR

1.1.-31.12.2013

1.1.-31.12.2012

Liikevaihto

102 657

107 109

Liikevoitto (-tappio)

6 472

15 394

Rahoitustuotot ja -kulut

-9 322

-9 432

Tilikauden voitto (tappio)

-2 850

5 962

Muiden sähköliiketoimintojen tase

1000 EUR

31.12.2013

31.12.2012

VASTAAVAa

A PYSYVÄT VASTAAVAT

 

 

I Aineettomat hyödykkeet 25 39
II Aineelliset hyödykkeet 67 749 69 519
III Sijoitukset 46 377 28 832

B VAIHTUVAT VASTAAVAT

   
I Vaihto-omaisuus 1 709 1 583
II Saamiset 16 040 20 211
IV Rahat ja pankkisaamiset 81 756 59 894

VASTAAVAA YHTEENSÄ

213 657

180 078

 

VASTATTAVAA

A OMA PÄÄOMA

134 066

136 917

C PAKOLLISET VARAUKSET

25

85

D VIERAS PÄÄOMA

   
Pitkäaikainen vieras pääoma 48 927 25 425

Lyhytaikainen vieras pääoma

30 638

17 651

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

213 657

180 078

Lisätiedot sähköverkkoliiketoiminnan eriytettyyn tilinpäätökseen

1000 EUR

Sähköverkkotoiminnan käyttöomaisuuden nettoinvestoinnit:

Sähköverkon aineettomat hyödykkeet

42

Sähköverkon aineelliset hyödykkeet

9 318

Muut aineelliset hyödykkeet

7

Ennakkomaksut ja keskeneräinen hankinta

989

Yhteensä

10 356

Sähköverkkotoimintaan sijoitetun pääoman tuottoprosentti:

7,8 %

(ilman liittymismaksuja)

Sivun ylälaitaan