Oulun Energia -konserni
Tilinpäätös

Tuloslaskelma

1000 EUR

1.1.-31.12.2013

1.1.-31.12.2012

Liikevaihto

238 724

233 439

Valmistus omaan käyttöön (+)

5 350

4 257

Liiketoiminnan muut tuotot

5 324

4 818

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

114 660

110 866

Palvelujen ostot

38 727

37 945

Henkilöstökulut

20 581

18 964

Poistot

23 997

23 369

Liiketoiminnan muut kulut

14 009

12 673

Liikevoitto

37 424

38 698

Rahoitustuotot ja -kulut

-22 363

-17 654

VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS­SIIRTOJA JA VEROJA

15 060

21 044

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)

-2 844

-2 131

Tuloverot

-531

-282

Vähemmistö­osuudet

-2 063

-1 018

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

9 622

17 612

Tase

1000 EUR

31.12.2013

31.12.2012

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

 

 

Aineettomat hyödykkeet 5 954 6 504
Aineelliset hyödykkeet    
Maa- ja vesialueet 3 103 3 073
Rakennukset 37 077 36 484
Kiinteät rakenteet ja laitteet 263 169 243 843
Koneet ja kalusto 3 219 3 745
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 22 721 34 554
Sijoitukset 48 683 30 989

VAIHTUVAT VASTAAVAT

 

 

Vaihto-omaisuus 14 840 13 041
Saamiset 64 405 55 374
Rahoitusarvopaperit 0 7 000
Rahat ja pankkisaamiset 37 458 23 284

VASTAAVAA YHTEENSÄ

500 629

457 892

 

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

 

 

Peruspääoma 60 442 60 442
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 156 285 138 673
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 9 622 17 612

Vähemmistö­osuudet

3 860

1 797

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET

27 563

24 720

PAKOLLISET VARAUKSET

1 522

1  666

VIERAS PÄÄOMA

 

 
Pitkäaikainen vieras pääoma 187 017 159 397
Lyhytaikainen vieras pääoma 54 318 53 585

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

500 629

457 892

Sivun ylälaitaan