Haukiputaan Energia Oy
Tilinpäätös

Tuloslaskelma

1000 EUR

1.1.-31.12.2013

1.1.-31.12.2012

Liikevaihto

2 015

1 998

Liiketoiminnan muut tuotot

0 0
Materiaalit ja palvelut    

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

   

Ostot tilikauden aikana

-1 492 -1 419
Varastojen muutos 0 -24
Ulkopuoliset palvelut 0 -13
Materiaalit ja palvelut yhteensä -1 492 -1 456
Henkilöstökulut    
Palkat ja palkkiot -1 -23
Henkilösivukulut    
Eläkekulut 0 -4

Muut henkilösivukulut

-1 0
Henkilöstökulut yhteensä -2 -27
Poistot ja arvonalentumiset    

Suunnitelman mukaiset poistot

-227

-285

Liiketoiminnan muut kulut

-341

-290

LIIKEVOITTO (-TAPPIO)

-48

-59

Rahoitustuotot ja -kulut    
Muut korko- ja rahoitustuotot 3 0
Korkokulut ja muut rahoituskulut muilta -1 -1
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 1 0

VOITTO (TAPPIO) ENNEN
SATUNNAISIA ERIÄ

-46

-59

Satunnaiset erät    

Satunnaiset tuotot

0 0

VOITTO (TAPPIO) ENNEN
TILIN­PÄÄTÖS­SIIRTOJA JA VEROJA

-46

-59

Tilin­päätös­siirrot    

Poistoeron muutos

20 46

Tuloverot

0 0

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

-26

-13

Tase

1000 EUR

31.12.2013

31.12.2012

VASTAAVAa

PYSYVÄT VASTAAVAT

 

 

Aineettomat hyödykkeet    
Pitkävaikutteiset menot   2
Aineettomat hyödykkeet yhteensä   2
Aineelliset hyödykkeet    
Rakennukset 348 397
Lämmönjakeluverkosto 2 008 2 093
Koneet ja laitteet   414
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 2 356 2 903

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

2 356

2 905

VAIHTUVAT VASTAAVAT

 

 

Saamiset    
Lyhytaikaiset saamiset    
Myyntisaamiset 0 0
Muut lyhytaikaiset saamiset 350 414
Rahat ja pankkisaamiset 1 064 223

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

1 414

638

VASTAAVAA YHTEENSÄ

3 770

3 543

 

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

   
Osakepääoma 505 505
Ed.tilikauden voitto/tappio 16 29

Tilikauden voitto (tappio)

-26 -13

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

494 520

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET
VARAUKSET

   

Poistoero

  20

VIERAS PÄÄOMA

   

Pitkäaikainen

   
Muut pitkäaikaiset velat 2 664 2 521
  2 664 2 521

Lyhytaikainen

   
Ostovelat 573 478
Siirtovelat   4
Muut lyhytaikaiset velat 39  
  612 481

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

3 276 3 003

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

3 770

3 543

Tilintarkastuskertomus

Haukiputaan Energia Oy:n yhtiökokoukselle

Olemme tilintarkastaneet Haukiputaan Energia Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.–31.12.2013. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että se antaa oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Tilintarkastajan velvollisuudet

Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä.

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Lausunto

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Oulussa, maaliskuun 10. päivänä 2014

Ernst & Young Oy
KHT-yhteisö

Risto J. Hyvönen
KHT

Sivun ylälaitaan