Työturvallisuus otti isoja askelia eteenpäin

Oulun Energia -konsernissa tavoitellaan jatkuvasti parempaa työturvallisuutta. Konsernin perimmäisenä päämääränä on nolla tapaturmaa ja nolla vahinkoa. Ennakoiva työturvallisuustyö on myös tuottanut tulosta, sillä työtapaturmien suhteellinen määrä on laskenut selvästi.

Poissaoloon johtaneiden työtapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti, LTA1-taajuus, on konsernissa pudonnut selvästi kahden viimeisen vuoden aikana. Vuonna 2013 taajuus oli 11,9, mikä alitti asetetun tavoitetaajuuden 12. Oulun Energia -konserni oli viime vuonna tilastojen mukaan työturvallisuudeltaan jonkin verran toimialan keskiarvoa parempi. Kuluvan vuoden LTA1-taajuustavoite on 9.

Työturvallisuuden eteneminen myönteiseen suuntaan johtuu monista seikoista. Tärkein on järjestelmällisen turvallisuusjohtamisen kehittäminen ja ulottaminen koko Oulun Energia -konsernin organisaatioon. Samalla koko henkilöstölle on painotettu, että työturvallisuudesta huolehtiminen on kaikkien tehtävä.

Turvallisuusjohtamiseen kuuluvia työkaluja käytetään konsernissa säännöllisesti. Näitä ovat muun muassa turvallisuusvartit, turvallisuuspalaverit, tuumaustuokiot ja järjestelmällinen työhön liittyvien vaarojen tunnistaminen ja riskin arviointi.

Turvallisuustyötä tehostaa konsernissa vuonna 2013 käyttöön otettu turvallisuushavaintojen ja vaaratilanteiden sähköinen ilmoitus- ja seurantajärjestelmä Turvaamo. Sen tarkoituksena on osaltaan kannustaa ja tukea henkilöstöä havainnoimaan omaan työhön ja työympäristöön liittyviä vaaratekijöitä.

Henkilökunnan ilmoittamien turvallisuushavaintojen määrä onkin kasvanut voimakkaasti. Niitä kirjattiin nyt vuoden aikana kaikkiaan 530. Turvallisuushavainnot ja niihin reagointi ovat onnistuneen ennakoivan turvallisuustyön peruspilareita. Niiden avulla turvallisuutta vaarantavat ongelmat saadaan ratkaistua ja kaikkien tietoon ennen kuin ne aiheuttavat vakavampia seurauksia.

Myönteisestä kehityksestä huolimatta työturvallisuudessa pyritään Oulun Energia -konsernissa edelleen jatkuvaan parantamiseen.

Jaa tämä sivu:

LinkedIn Facebook Twitter Google+
Sivun ylälaitaan